Fylkeskommunen på 1-2-3

Fylkeskommunen har ansvaret for mange viktige samfunnsoppgaver. Her får du svar på hvilke.

Hva er en fylkeskommune?

Fylkeskommunen er et folkevalgt nivå mellom stat og kommune. Folkevalgt betyr at det er politikere som bestemmer. Politikerne blir valgt for fire år av gangen i fylkestingsvalget, som skjer samtidig med kommunevalget. 

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, og som det ikke er naturlig at staten har ansvaret for.

Kakediagram som viser fordelingen av ansatte mellom sentraladministrasjonen og øvrige arbeidssteder - Klikk for stort bilde

Hvor i fylket jobber de ansatte?

De ansatte i fylkeskommunen utfører det politikerne bestemmer. 

Noen arbeider i administrasjonen som holder til i fylkeshusene på Hamar og Lillehammer, men de aller fleste jobber rundt om i hele Innlandet; ved de videregående skolene, ved karrieresentrene og på tannklinikkene.

Samferdselsavdelingen vår har også ansatte plassert rundt om i hele fylket. 

Hva gjør en fylkeskommune?

Fylkeskommunen er både nær nok til å ha lokalkunnskap, og tilstrekkelig stor til å ha fagkunnskap det ikke er naturlig eller behov for at hver enkelt kommune har. Fylkeskommunen har også oppgaver som går på tvers av kommunene, for å ivareta helheten på vegne av fellesskapet.

Hvordan angår dette deg? 

De aller fleste har et forhold til fylkeskommunen, selv om de kanskje ikke tenker over det.

Veldig mange er innom en av de videregående skolene våre – som elev/foresatt, eller kanskje for å trene på fritiden. Når du reiser kollektivt, er sjansen stor for at du sitter på en av våre busser – som ofte kjører på en fylkesveg som vi har ansvaret for. Når du skal til tannlegen, er det til en offentlig tannklinikk som vi har ansvaret for, i alle fall om du er under 19 år.

Fylkeskommunen bidrar også til gode friluftslivs-, kultur- og idrettsopplevelser i hele fylket. Pluss mye mer. 

Innlandets visjon

Innlandet – eventyrlige muligheter
Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Overordnede mål

 • bærekraftig utvikling basert på Innlandets muligheter og kulturelle verdier
 • relevant kompetanse for et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv
 • velfungerende og sikker infrastruktur som fremmer bosetting og næringsutvikling
 • levende byer og bygder og god livskvalitet for innbyggerne

Slik bruker fylkeskommunen pengene

Her får du en kortfattet oversikt over de viktigste tjenesteområdene våre:

Skole og utdanning

Fylkeskommunen eier og driver de offentlige videregående skolene i Innlandet. Vi har ansvaret for den videregående opplæringen, som er inngangsporten til både arbeidsliv og videre studier.

Den videregående opplæringen omfatter studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Vi samarbeider med næringslivet, og har mange lærebedrifter som gir praktisk opplæring til våre lærlinger.

Vi gir også voksenopplæring gjennom karrieresentrene våre. I tillegg jobber vi med psykisk helse. Hver skole har flere rådgivere som elevene kan snakke med.

Fakta

Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Den største gruppen pasienter er barn mellom 0 og 18 år som får gratis tannbehandling. Den første innkallingen kommer når barna er 3 år, og så følges de opp fram til de er 19 år.

Å ha god tannhelse når man forlater videregående skole, er en viktig forutsetning for god tannhelse resten av livet.

Fakta

 • 40 tannklinikker
 • 280 ansatte
 • 120 000 pasienter
 • Vi er best i landet på null hull blant 18-åringer. I 2020 hadde 39 % av 18-åringene i Innlandet «null hull». 

Veg og trafikk

Innlandet er et langstrakt fylke. Vegnettet binder oss sammen og er viktig for både innbyggere, næringsliv og turister. Vårt hovedmål er at alle skal komme seg trygt fram.

I 2022–2025 skal vi bruke 1,9 milliarder til fylkesvegnettet, i tillegg til 725 millioner til vanlig vedlikehold. Les mer i handlingsplan for fylkesveger

Fakta

 • 6 800 km fylkesveg
 • 530 fylkesveger
 • 250 km gang- og sykkelveg
 • 1 231 bruer, 4 tunneler
 • 60 samarbeidspartnere brøyter, strør, asfalterer og jobber for å gjøre vegene trygge og gode

Kollektivtransport

Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet gjennom Innlandstrafikk. 

Hver dag kjører Innlandstrafikk innbyggere i fylket trygt fram til blant annet skole, jobb, venner, fritidsaktiviteter og ulike arrangementer.

Fakta

 • 23 000 skoleelever tar bussen
 • 6 millioner solgte billetter årlig
 • 600 busser
 • 1 700 sjåfører

Næringsutvikling

Vi hjelper deg som ønsker å etablere en bedrift i fylket vårt. Vi jobber også for at bedrifter skal samarbeide og dele kunnskap med hverandre. Slik blir næringslivet i Innlandet sterkere og mer konkurransedyktig. 

Vi er spesielt opptatt av grønne næringer, og vi tror samhandling med gode kompetansemiljøer i Europa fører til mer utvikling i Innlandet.

Kultur

Fylkeskommunen jobber for at alle skal ha gode livsvilkår. Vi skal skape inkluderende oppvekstmiljøer og attraktive lokalsamfunn. Det gjør vi blant annet gjennom gode idretts-, kunst- og kulturtilbud for alle.

Kultur gir oss identitet og samhørighet og er en forutsetning for et godt, inkluderende og opplyst samfunn.

Fylkeskommunen som samfunnsutvikler

Å være en regional samfunnsutvikler betyr blant annet at vi hjelper kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører til å samarbeide om å utvikle Innlandet til beste for alle innbyggerne. Vi lager også felles planer for hele Innlandet. 

Vi har laget planer for inkludering, klima, energi og miljø og samfunnssikkerhet. Målet er at vi alle skal leve godt i trygge og inkluderende nærmiljøer. 

Vi skal

 • tenke langsiktig og legge planer for samfunnsutviklingen 
 • få andre til å samarbeide godt 
 • fordele penger fra staten på best mulig måte 

Hva er IKKE fylkeskommunens ansvar?

Det er ikke så lett å holde styr på hva de ulike forvaltningsnivåene (kommune, fylkeskommune og staten) har ansvar for. Her nevner vi de tjenestene som det oftest er spørsmål om: