Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025

Fylkestinget vedtar økonomiske rammer og prioriterer tiltak til drift og investeringer på fylkesvegnettet gjennom et fireårig handlingsprogram og årlige budsjetter. 

Vedtatt handlingsprogram 2022–2025

Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (PDF, 7 MB)

Prosjekt som er vedtatt, blir gjennomført når de er ferdig planlagt og har fått penger gjennom de årlige budsjettene.

Handlingsprogrammet for 2022–2025 ble vedtatt av fylkestinget 26. oktober 2021, PS 78/2021.

Programmet ble vedtatt etter en omfattende prosess, der mange kommuner, organisasjoner og representanter for næringslivet kom med innspill til fylkeskommunen.

Geografisk oversikt over investeringstiltak

Kartet under viser investeringstiltakene som er stedfestet per november 2021, for perioden 2022–2025, med anslått oppstartsår. Oppstartsåret avhenger av at alle nødvendige planer er vedtatt og godkjent.

Lurer du på hvilke prosjekt som er vedtatt i din kommune i perioden?
Trykk på kommunen du er interessert i, så kommer lista over allerede prioriterte tiltak opp i lista til høyre.

  • Tiltak som inngår i tiltakspakkene, for eksempel innenfor programområdene trafikksikkerhet, miljø og kollektivtransport, vises ikke i kartet. Konkretisering av disse midlene skjer senere. 
  • Utbedringsprogrammet skal rulleres årlig. Kartet viser derfor kun tiltakene i programmet som er stedfestet for 2022/2023 (tiltak U20 –U38). Du kan lese mer om de enkelte tiltakene i kapittel 11 (fra side 75) i handlingsprogrammet.

Over 400 forslag fra kommunene

I forbindelse med arbeidet fikk fylkeskommunen inn oversikt over ønsker og behov for oppgraderinger av fylkesvegene fra de 46 kommunene i Innlandet. Til sammen kom det inn over 400 forslag.

Se hvilke prosjekt kommunene i Innlandet ønsket å få gjennomført (XLSX, 61 kB)

Møter med næringslivet

Samferdselsavdelingen hadde også flere møter med interesseorganisasjoner og representanter for næringslivet, slik som skogbruket og lastebilbransjen, for å få innspill til det nye handlingsprogrammet.

Hovedprofil valgt av politikerne

Politikerne i hovedutvalget for samferdsel fikk jevnlige orienteringer på møtene sine om framdriften i arbeidet med handlingsprogrammet.

På møtet den 25. november 2020 valgte utvalget hvilken hovedprofil tiltakene som skal utføres på fylkesvegene i denne planperioden skal ha.

Fullføring av tidligere handlingsprogram 

Ut 2021 ble fylkesvegene administrert i tråd med handlingsprogrammene som tidligere ble vedtatt av fylkestingene i Oppland og Hedmark: