Idrett og friluftsliv

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement.
​Søknadsfrist:  1. november 2022 for arrangement i perioden januar–juni 2023.
Søknadsfrist : 1. april 2023 for arrangement i perioden juli–desember 2023. 

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler.
Søknadsfrist: Løpende

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. 

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale.
Søknadsfrist 15. januar

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som jobber med tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet kan søke om midler.
Søknadsfrist: 1. februar.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven.
 

Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Til toppen