Idrett og friluftsliv

Ny tilskuddsordning er ikke vedtatt pr. 1. januar 2020 men nye retningslinjer skal vedtas av hovedutvalg for kultur så snart som mulig. 

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.
Søknadsrunde for 2020 er gjennomført i kommunene med innlevering til fylket 15.01.2020. 

Innlandet fylkeskommune kan gjennom ulike tilskuddsordninger gi tilskudd til sikring av friluftsområder, friluftsaktivitet og tiltak i sikra friluftsområder.

Til toppen