Idrett og friluftsliv

Arrangementsutvikling innen idrett

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement. ​Søknadsfrist:  1. november 2023 for arrangement i perioden januar–juni 2024. Søknadsfrist : 1. april 2024 for arrangement i perioden juli–desember 2024. 

Fond for støtte til store arrangement

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler. Søknadsfrist: Løpende

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer. Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Søknadsfrist: Løpende

Spillemidler

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Søknadsfrist 15. januar

Tilskudd til friluftslivsaktivitet (lokale og regionale tiltak)

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som jobber med tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet kan søke om midler. Søknadsfrist: 1. desember.

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven.