Kulturarv

Tilskudd til istandsetting av freda bygninger og anlegg

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå. Søknadsfrist: 1. november 2023.

Tilskudd til verdensarv

Eiere av kulturmiljø som som inngår i Røros bergstad og Cirkumferensen kan nå søke midler. Søknadsfrist er 1. november 2023.  

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Nå kan det søkes om tilskudd til restaurering og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2023.  

Tilskudd til fartøyvern

Private eiere og forvaltere av freda eller verna fartøy kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold av disse. Søknadsfrist: 1. november 2023. 

Tilskudd til middelalderruiner

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan søke om tilskudd. Søknadsfrist 1. november 2023. 

Tilskudd til bygninger fra middelalder

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2023. 

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Tilskuddsordningen gjelder områder i Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer som har tette trehusområder.  Søknadsfrist 1. november 2023.

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg

Formålet med dette tilskuddet er at flere bygninger og anlegg – også de uten formell vernestatus – kan bli tatt vare på for framtida. Søknadsfrist er 15. januar 2024.

Tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner 2024

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk fredete kulturminner i 2024. Søknadsfrist er 15. desember 2023.

Tilskudd til forundersøkelse av fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov. Søknadsfrist: Løpende 

Tilskudd til arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til strakstiltak/sikringstiltak på fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting. Søknadsfrist: Løpende