Fra Hedmark og Oppland til Innlandet

Opptakten til det som nå er Innlandet fylkeskommune startet i juni 2015.

Da ble landets fylkeskommuner bedt om å innlede prosesser med sikte på sammenslåing med ett eller flere av sine nabofylker. Regjeringen fulgte opp med en stortingsmelding våren 2016, hvor de foreslo en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen.

Mjøsbrua fotografert underfra - Klikk for stort bildeMjøsbrua VRI Innlandet

Både Hedmark og Oppland sa nei

Hedmark og Oppland fylkeskommuner gjennomførte nabosamtaler i 2016. De to fylkestingene bestilte i juni en utredning for å få et beslutningsgrunnlag for å si ja eller nei til å gå videre med mål om en sammenslåing av de to fylkene.

Utredningen En ny region – Hedmark og Oppland (PDF, 6 MB) ble lagt fram på høsten – men fylkestingene i begge fylker sa 14. desember 2016 nei til sammenslåing.

8. juni 2017 vedtok Stortinget likevel sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

Den politiske ledelsen i begge fylker valgte imidlertid å sitte på gjerdet til over valget i september, i påvente av om valgresultatet kunne føre til reversering av Stortingets vedtak. Det skjedde ikke.

Forhandlet om avtale for sammenslåingen

I oktober 2017 oppnevnte fylkestingene i Hedmark og Oppland hver sine forhandlingsutvalg på tre personer for å framforhandle en avtale om sammenslåing. 24. oktober kalte Kommunal- og moderniseringsdepartementet inn til felles fylkesting.

Seks personer som sitter fordelt på to rekker. - Klikk for stort bildeForhandlingsutvalget i Hedmark øverst i bildet består av (fra venstre) Rune Øygarden (H), fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap). Forhandlingsutvalget i Oppland består av (fra venstre) Aud Hove (Sp), fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) og Kari-Anne Jønnes (H). Halvor Løkken Den framforhandlede avtalen om sammenslåing (PDF, 228 kB) ble offentliggjort 20. desember, og vedtatt av to enstemmige fylkesting 15. januar 2018.

Navnet til den nye fylkeskommunen – Innlandet fylkeskommune – ble bekreftet av Stortinget våren 2018.

Fellesnemnda ble etablert

Fellesnemnda ble etablert som beslutningsorgan for prosessen med sammenslåing. Den besto av de to fylkestingene pluss fylkesrådet i Hedmark – totalt 74 personer. Fellesnemnda ble ledet av fylkesordføreren i Oppland, Even Aleksander Hagen. og fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen, var nestleder. Fellesnemnda hadde sitt første møte 16. januar 2018.

Fellesnemnda med tilhørende arbeidsutvalg (18 personer) styrte sammenslåingsprosessen fram til høsten 2019 og valget av det første fylkestinget for Innlandet. Fylkestinget består av 57 representanter.

Even Aleksander Hagen (Ap) ble valgt til fylkesordfører på konstituerende møte for Innlandet på fylkestinget 29. oktober 2019. Aud Hove (Sp) ble valgt til fylkesvaraordfører.

Innlandet fra 1.1.2020

Fra 1. januar 2020 var Hedmark og Oppland fylkeskommuner historie.

De ble erstattet av Innlandet fylkeskommune, med samme geografiske område som de to tidligere fylkeskommunene - med unntak av kommunene Jevnaker og Lunner, som begge valgte å gå inn i Viken.

Omkamp om fylkesstrukturen

Etter stortingsvalget og regjeringsskiftet høsten 2021 ble det åpnet for at sammenslåtte fylker kunne deles opp igjen. 

Fylkestinget i Innlandet behandlet dette spørsmålet i desember 2021. Fylkeskommunedirektøren innstilte på videreføring, men fylkestinget valgte med én stemmes overvekt å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning blant innbyggerne før de tok stilling til en eventuell oppdeling.

Folkeavstemning, høring og medarbeiderspørring

Den rådgivende folkeavstemningen var ett av tre tiltak for å bestemme en videreføring eller oppdeling av Innlandet.

I tillegg ble det vedtatt å ha en større høringsrunde, og å gjennomføre en medarbeiderspørring blant de 4000 ansatte i fylkeskommunen, for å få et best mulig beslutningsgrunnlag.

Det ble gjennomført en utredning for å belyse konsekvenser av en oppdeling av Innlandet. De økonomiske konsekvensene av en oppdeling ble også vurdert.

Vedtak om videreføring av Innlandet

Folkeavstemningen ga et knepent flertall for deling av Innlandet - med 50,8 mot 48,2 prosent. Kun 3 738 stemmer skilte de to alternativene. 46,7 prosent av de stemmeberettigede i Innlandet deltok i folkeavstemningen.

Det fleste høringsuttalelsene pekte midlertid på at det er mest fornuftig å videreføre Innlandet fylkeskommune. I medarbeiderspørringen svarte 54 prosent av de ansatte at de ønsker å videreføre Innlandet, 35 prosent ønsket deling, mens 11 prosent svarte vet ikke.

Fylkeskommunedirektøren presenterte to alternativer i sin innstilling: en for videreføring av Innlandet og en for deling. Onsdag 23. februar 2022 vedtok fylkestinget å videreføre Innlandet fylkeskommune med 34 mot 23 stemmer.

Les sakspapirene PS 15/2022