Spillemidler i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Spillemidler i Innlandet

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Fylkeskommunen ønsker å:

 • ta en tydelig rolle i kompetanse-/utviklingsarbeid overfor de som ønsker å bygge anlegg
 • samhandle med kommunene om planlegging og behovsvurdering for å utvikle god kompetanse og godt kunnskapsgrunnlag
 • bistå i utviklingsprosesser for en anleggsutvikling som står i samsvar med folkehelseutfordringer, aktivitetsprofil i befolkningen, demografi og idrettens behov slik at man bygger de «riktige anleggene»

Innlandet fylkeskommune skal ha en handlingsplan for store anlegg gjeldende fra 2021. Det skal gjennomføres et møte med samarbeidspartnere for å drøfte prioriteringen.

Fylkeskommunen prioriterer søknadene etter følgende kriterier:

 1. Føringer fra Staten som følger det årlige tildelingsbrevet til fylkeskommunen
 2. Tilleggssøknad (anlegg som har blitt vesentlig dyrere enn budsjettert, som kvalifiserer til minimum kr 25 000 i tilskudd)
 3. Anlegg for egenorganisert aktivitet prioriteres, slik at søknadene får innvilget senest andre år søkt. Dette gjelder:
                a. Nærmiljøanlegg
                b. Tettsteds- og bynære friluftslivsanlegg
   
 4. Nye trender, klima-/miljøhensyn og andre politiske vedtatte satsinger.
 5. Resten av tilskuddsmidlene som er til disposisjon, inkludert handlingsplan for store anlegg, fordeles tilnærmet prosentvis mellom regionene i fylket basert på godkjent søknadssum. Kommunens prioritering og antall år søkt vektlegges.
 6. Søknader fra frivillige organisasjoner prioriteres foran offentlig søker ved likhet i de andre prioriteringene.

Hvordan søke om spillemidler

Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til innhold og prosedyre for spillemiddelsøknader, les mer på

Anleggsregisteret

Søknadsprosedyre

 • Ta kontakt med kommunen hvor anlegget er planlagt lokalisert.
 • Søknadsfrist varierer fra kommune til kommune, men er om høsten.
 • Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget.
 • Søknaden sendes inn elektronisk via anleggsregisterets søknadsskjema
 • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
 • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. april.
 • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 1. mai.
 • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli.

Søker har selv ansvar for å fornye søknaden hvert år inntil den blir innvilget.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Alle anleggseiere som er berettiget tilskudd fra spillemidlene (med unntak av kommuner/fylkeskommuner), kan også søke om momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter denne kompensasjonsordningen.

Til toppen