Spillemidler i Innlandet

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Fylkeskommunen ønsker å:

 • ta en tydelig rolle i kompetanse-/utviklingsarbeid overfor de som ønsker å bygge anlegg
 • samhandle med kommunene om planlegging og behovsvurdering for å utvikle god kompetanse og godt kunnskapsgrunnlag
 • bistå i utviklingsprosesser for en anleggsutvikling som står i samsvar med folkehelseutfordringer, aktivitetsprofil i befolkningen, demografi og idrettens behov slik at man bygger de «riktige anleggene»

    Det skal gjennomføres et møte med samarbeidspartnere for å drøfte prioriteringen.

Fylkeskommunen prioriterer søknadene etter følgende kriterier:

 1. Føringer fra Staten som følger det årlige tildelingsbrevet til fylkeskommunen
 2. Tilleggssøknad (anlegg som har blitt vesentlig dyrere enn budsjettert, som kvalifiserer til minimum kr 25 000 i tilskudd)
 3. Anlegg for egenorganisert aktivitet prioriteres, slik at søknadene får innvilget senest andre år søkt. Dette gjelder:
                a. Nærmiljøanlegg
                b. Tettsteds- og bynære friluftslivsanlegg
   
 4. Nye trender, klima-/miljøhensyn og andre politiske vedtatte satsinger.
 5. Resten av tilskuddsmidlene som er til disposisjon fordeles tilnærmet prosentvis mellom regionene i fylket basert på godkjent søknadssum. Kommunens prioritering og antall år søkt vektlegges.
 6. Søknader fra frivillige organisasjoner prioriteres foran offentlig søker ved likhet i de andre prioriteringene.

Hvordan søke om spillemidler

Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til innhold og prosedyre for spillemiddelsøknader, les mer på

Anleggsregisteret

Søknadsprosedyre

 • Ta kontakt med kommunen hvor anlegget er planlagt lokalisert.
 • Søknadsfrist varierer fra kommune til kommune, men er om høsten.
 • Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget.
 • Søknaden sendes inn elektronisk via anleggsregisterets søknadsskjema
 • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
 • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. april.
 • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 10. mai.
 • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli.

Søker har selv ansvar for å fornye søknaden hvert år inntil den blir innvilget.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Alle anleggseiere som er berettiget tilskudd fra spillemidlene (med unntak av kommuner/fylkeskommuner), kan også søke om momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter denne kompensasjonsordningen.