Næring og internasjonalt

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Søknadsfrist: Minimum en måned før opplæringen starter.

Bredbåndsutbygging

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Søknadsfrist: Løpende

Interreg Sverige–Norge

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke.

Næringsutvikling i Innlandet

Målet for arbeidet med næringsutvikling i Innlandet er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet. Søknadsfrist: Løpende

Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid.  Søknadsfrist er løpende.

Støtteordning for destinasjonsselskapene 2024

Formålet med ordningen er å ivareta fellesgodeoppgaver som destinasjonsselskapene har, og som kommer lokalbefolkningen, deltidsinnbyggeren og turisten til gode.  

Støtteordning for reiselivsprosjekter 2024

Målet med ordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. S øknadsfrist: Løpende

Tilskudd for å styrke industriell symbiose i grønne hubber i Innlandsporteføljen

Aktørene i Innlandsporteføljen kan søke tilskudd blant annet for å komme i gang med samarbeidsaktiviteter. Søknadsfrist: løpende

Tilskudd til forprosjekt i Forregion

Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til studentoppgaver i bedrift

Den budsjetterte rammen for denne tilskuddsordningen er brukt opp, og vi tar ikke imot flere søknader. Det er usikkert om ordningen videreføres i 2025.

Utviklingsmidler i landbruket

Har du en idé til et landbruksrelatert utviklingsprosjekt? Ta kontakt på et tidlig tidspunkt i prosessen for å drøfte muligheter for finansiering. Søknadsfrist: Løpende