Næring og internasjonalt - Innlandet fylkeskommune
Næring og internasjonalt

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

FORREGION skal jobbe for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Det er løpende søknadsfrist for å søke om midler til forprosjekt.

Fylkestinget har vedtatt at støtteordninga Grønn framtid skal omfatte heile Innlandet. Bedrifter kan søke om tilskot til å utvikle nye, grøne idéar som gjev verdiskaping og sysselsetjing.

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke. 

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter.

Formålet med støtteordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. Søknadsfrist er 15 april 2021. Vi anmoder om at søknaden er så kort og poengtert som mulig.

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrist: 11. oktober 2021.

Til toppen