Næring og internasjonalt

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Søknadsfrist: Minimum en måned før opplæringen starter.

Bredbåndsutbygging

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag. Søknadsfrist: 11. april 2023

Fond for støtte til store arrangement

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler. Søknadsfrist: Løpende

Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Søknadsfrist: Løpende

Interreg Sverige–Norge

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke.

Næringsutvikling i Innlandet

Målet for arbeidet med næringsutvikling i Innlandet er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet. Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Søknadsfrist: Løpende

Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid.  Søknadsfrist er løpende.

Støtteordning for reiselivsprosjekter 2023

Målet med ordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. S øknadsfrist: Løpende

Tilskudd til forprosjekt i Forregion

Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til studentoppgaver i bedrift

Ordningen skal bidra til at flere bachelor- og masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en bedrift i Innlandet. Søknadsfrist: Løpende

Utviklingsmidler i landbruket

Har du en idé til et landbruksrelatert utviklingsprosjekt? Ta kontakt på et tidlig tidspunkt i prosessen for å drøfte muligheter for finansiering. Søknadsfrist: Løpende