Næring og internasjonalt

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Du kan ikke søke om tilskudd til mer enn ett opplæringstiltak pr. søknad, og du må sende inn søknaden minimum en måned før opplæringen starter.

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag.
 

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler.
Søknadsfrist: Løpende

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø.

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke. 

Målet for arbeidet med næringsutvikling i Innlandet er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet.

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid. 
Søknadsfristen er 14. november 2022.

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for omstilling innen reiselivet for 2023 med mål om helårs arbeidsplasser og økt verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme. 

Søknadsfristen er 15. februar 2023

Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning.
Søknadsfrist: Løpende

Ordningen skal bidra til at flere bachelor- eller masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en bedrift i Innlandet.
Søknadsfrist: Løpende

Til toppen