Kunst og kultur - Innlandet fylkeskommune
Kunst og kultur

Fra 2015 er midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Organisasjoner, skoler og andre som tilbyr aktivitet som bidrar til økt rekruttering til folkedans og tradisjonsdans i Innlandet kan søke tilskudd senest  15. mai. Totalt er det satt av 500 000 kroner til fordeling.

 

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler.
Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Ny utlysning og søknadsfrist kommer i løpet av våren 2022. 

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk.
Søknadsfristen er 1. august.

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 
Søknadsfrist 1. november.

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter.
Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. mars.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Til toppen