Kunst og kultur

Den kulturelle spaserstokken

Midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. Innlandet fylkeskommune fordeler midlene til kommunene. 

Interreg Sverige–Norge

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke.

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Det er dessverre ingen utlysning i 2024.

Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid.  Søknadsfrist er løpende.

Stipend for etablerte kunstnere

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk.  Stipendordningen er åpen for alle kunstsjangere. Ett tilskudd er i år øremerket folkedans.  Søknadsfristen er 1. august.

Stipend for husflid og handverk

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend. Søknadsfristen er 1. august.

Stipend for unge kunstnere

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend. Søknadsfristen er 1. august.

Støtteordning for reiselivsprosjekter 2024

Målet med ordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. S øknadsfrist: Løpende

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt. Søknadsfristen er 1. november og 1. mai kl. 23:59.

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter. Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. mars.

Tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon, bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og gi muligheter for aktivitet, opplevelser og utvikling i Innlandet.   Søknadsfristen er 1. august for tilskudd i 2024. 

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Søknadsfristen er 1. november.

Tilskudd til utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere. Søknadsfristen er 1. februar 2024