Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Bredbånd er en naturlig del av infrastrukturen i samfunnet, og fylkeskommunen skal bidra til bedre bredbåndsdekning i hele fylket.

Innlandet fylkeskommune sin bredbåndstrategi følger de nasjonale målene:
100 prosent dekning på 100/10 Mbit/s innen 2025

Tildelinger bredbåndsutbygging

Innlandet fylkeskommune har forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging bevilget over statsbudsjettet til Innlandet fylke. I tillegg deler vi ut egne støttemidler til bredbåndsutbygging.

480 millioner til bredbåndsutbygging siden 2018

Støtte skal tildeles prosjekter i de områdene der det ikke er lønnsomt for bredbåndsutbyggere å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Kommuner kan søke om støtte – les mer om tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging

Fra 2018 og frem til 2023 har Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner) fordelt over 480 millioner kroner i offentlig støtte til kommunene i fylket; 320 millioner fra staten og 156 millioner fra fylkeskommunene.

Se status på bredbånd i Innlandet

En totaloversikt over status på bredbånd i Innlandet fylke, finner du i fylkeskommunens egen kartløsning Bredbånd GIS Innlandet.

Den digitale infrastrukturen er viktig for utviklingen i fylket

En grunnleggende forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet er tilgang til gode og sikre bredbånds- og mobiltjenester. Fremtidens helsetjenester, utdanning og arbeidshverdag vil være formet av tilgangen til disse tjenestene.

Den digitale infrastrukturen er også avgjørende innenfor innovasjon og nyskaping. Vi ser allerede at tilgang på høyhastighets bredbånd er en positiv faktor for befolknings- og arbeidsplassutviklingen i hele fylket.

På verdensbasis har 55 prosent av befolkningen tilgang til internett. I Norge er andelen 99,2 prosent.

Regjeringens nye målsetting er at alle husstander og bedrifter innen 2025 skal ha tilbud om 100/10 Mbit/s høykapasitets bredbånd, slik det står i Stortingsmelding Meld. St. 28 (2020–2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester.

Bredbåndsrådgiverne i Innlandet fylkeskommune arbeider målrettet i samarbeid med kommuner og utbyggere med å bedre bredbåndsdekning i hele fylket.