Søk tilskudd

Tilskudd til istandsetting av freda bygninger og anlegg

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå. Søknadsfrist: 1. november 2023.

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt. Søknadsfristen er 1. november og 1. mai kl. 23:59.

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter. Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. mars.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Søknadsfristen er 1. november.

Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet

Formål: Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå. Søknadsfrist: 1. februar 2024.

Tilskudd til strakstiltak/sikringstiltak på fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til studentoppgaver i bedrift

Den budsjetterte rammen for denne tilskuddsordningen er brukt opp, og vi tar ikke imot flere søknader. Det er usikkert om ordningen videreføres i 2025.

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven.  

Tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger. Søknadsfristen er 15. januar 2024. 

Tilskudd til utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere. Søknadsfristen er 1. februar 2024

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg

Formålet med dette tilskuddet er at flere bygninger og anlegg – også de uten formell vernestatus – kan bli tatt vare på for framtida. Søknadsfrist er 15. januar 2024.

Tilskudd til vilttiltak

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak. Total ramme for tilskuddsordningen er anslått til i overkant av en million kroner for Innlandet i 2024. Endelig ramme blir klar fra Helsedirektoratet i januar 2024. Søknadsfrist 8. mars 2024.

Tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid i Innlandet

Kommuner kan søke om tilskudd til 3-årig tiltaksutvikling for å fremme barn og unges helse og livskvalitet i barnehager, skoler og nærmiljø. Søknadsfrist 15. mai 2024.

TT-kort (tilrettelagt transport)

Du kan søke om TT-kort hvis du ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming. TT-kort er til drosjereiser.