Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.
Søknadsfrist 15. desember 2023.

Formål

Driftstilskuddet til høyere yrkesfaglig utdanning skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S (2018-2019):

Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.

Relevant høyere yrkesfaglig utdanning som svarer på kompetansebehovene i arbeidslivet
Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.

God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning i hele landet
Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.

Effektiv og solid fagskolesektor
Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Hvem kan søke?

Alle fagskoler med adresse/studiested i Innlandet kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Innlandet.

Det blir arbeidet med å samordne og utvikle ny tilskuddsordning for høyere yrkesfaglig utdanning i forbindelse med omleggingen av finansieringen til fagskolesektoren etter Meld. St. 9 (2016-2017) "Fagfolk for fremtiden".

Tilskuddsordningen er fremdeles under utvikling, og det er et ønske å etablere en felles ordning for alle landets fylkeskommuner. Det er mulig å søke tilskudd til nye studenter som starter fra høsten 2024.

Søknadsfrist

Fristen for å søke er fredag 15. desember 2023.

Hva kan støttes?

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys offisielt godkjent høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Søknad

Søknadsbehandling

Søknadene blir behandlet innen februar, med påfølgende tilsagn.

Rapportering

Det er én årlig rapportering til fylkeskommunen med årsrapport/kvalitetsmelding, frist 15. oktober.