Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet

Formål: Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå.
Søknadsfrist: 1. februar 2024.

Formål

Tilskuddet skal bidra til velfungerende brukerorganisasjoner på fylkesplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar 2024.

Søknadsskjema

Tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema.

Kulturavdelingen bruker regionalforvaltning.no som portal på tilskuddsordninger. Alle som søker må benytte denne søknadsportalen på nett. Søknader som blir sendt inn på andre måter vil ikke bli godkjent.

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddsordningen. Søkerne kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge man lagrer underveis.

Se brukerveiledning for søknadsskjemaet på regionalforvaltning.no (PDF, 653 kB)

Gå til digitalt søknadsskjema på regionalforvaltning.no

Krav for å få tilskudd

Organisasjonene må oppfylle følgende krav for å få støtte:

 • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
 • Organisasjonen må være et fylkesledd, og ha minst 50 medlemmer fra minst 5 kommuner i Innlandet. Der etablerte fylkesledd i Hedmark og Oppland ikke har slått seg sammen, kan hver av disse søke om tilskudd.
 • Organisasjoner for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne som er organisert som en selvstendig fylkesgruppe, kan søke om tilskudd når de oppfyller vilkårene ovenfor.

Organisasjoner for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne som er tilknyttet tilsvarende organisasjon for voksne, er ikke tilskuddsberettigede. Antall medlemmer barn/ungdom kan telles med i samlet antall tellende medlemmer.

Bare ett ledd innenfor hver organisasjon kan få tilskudd. Hvis organisasjonen består av flere regionledd, fordeles tilskuddet internt av organisasjonen.

Organisasjoner med felles fylkeslag kan få tilskudd etter medlemstall og aktivitet i Innlandet fylke.

Fordelingsnøkkel

 • 20 % av avsatt ramme fordeles på paraplyorganisasjonene FFO Innlandet og SAFO. Av dette tildeles FFO Innlandet 2/3 (tilsvarer 66,6 %) og SAFO 1/3 (tilsvarer 33,3 %).
 • De øvrige 80 % av avsatt ramme fordeles på de øvrige organisasjonene som får tilskudd.
  Disse fordeles slik:
  Et grunnbeløp tilsvarende 30 % fordeles likt på fylkeslagene. De resterende 70 % fordeles etter antall medlemmer per 31.12. året før.

Tilskuddets størrelse er i hovedsak basert på medlemstall og aktivitet.

Dokumentasjon

Antall medlemmer skal dokumenteres gjennom datautskrift eller bekreftet medlemstall fra moderorganisasjonen. Dette gjelder ikke for paraplyorganisasjonene.

Så snart som mulig etter at årsmøtet er gjennomført, skal organisasjonene ettersende:

 • siste årsmelding
 • siste årsregnskap, som viser hvordan tilskuddet er benyttet