Søk tilskudd

Arbeid med påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller. Søknadsfrist: 15. september 2023.

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Søknadsfrist: Minimum en måned før opplæringen starter.

Bredbåndsutbygging

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Den kulturelle spaserstokken

Midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. Innlandet fylkeskommune fordeler midlene til kommunene. 

Ekstratilskudd for lærlinger og lærekandidater med kort botid

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd for å forsterke oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater med kort botid i Norge. Søknadsfrist: løpende

Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov. Søknadsfrist: Løpende

Enkelt å velge sunt – fiskesprellaktivitet

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak. Søknadsfrist: Løpende 

Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Søknadsfrist: Løpende

Interreg Sverige–Norge

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke.

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, i fylkeskommunen og i lærebedrifter. Søknadsfrist: Løpende

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer. Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er nedlagt.

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Formålet med ordningen er å støtte arbeidet organisasjoner og foreninger gjør mot vanskeligstilte grupper. Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Søknadsfrist 15. januar