Søk tilskudd

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Formål: Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfrist 31. desember 2019.
NB! Ordningen gjelder foreløpig bare Oppland

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Formål: Å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk.

Føremål: Gi profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk moglegheit til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller vidareutvikling og styrking av ein teknikk innan fagfeltet husflidshandverk, folkekunst og kulturhandverk.

Formål: Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet
eller som er i ferd med å etablere seg i Innlandet.

Formål: Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.
Søknadsfrist: 1. april 2020

Informasjon om tilskuddsordningene kommer senere.

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Formål: Bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
 

Til toppen