Søk tilskudd - Innlandet fylkeskommune
Søk tilskudd

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Formål: Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfrist 30. juni 2020.
NB! Ordningen gjelder foreløpig bare tidligere Oppland

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Innlandet fylkeskommune organiserer tilskuddsordninger for ulike kompetansetiltak innenfor yrkesopplæringen.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Søknadsfristen er 15. mai.

Formål: Å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk.

Føremål: Gi profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk moglegheit til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller vidareutvikling og styrking av ein teknikk innan fagfeltet husflidshandverk, folkekunst og kulturhandverk.

Formål: Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet
eller som er i ferd med å etablere seg i Innlandet.

Formål: Vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Formål: Vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Formål: Sette i stand fredete bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 

Formål: Bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Formål: Tiltak som kan stoppe skadeutvikling på fredete bygninger og anlegg i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 1. mars 2020.

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrist: 30. april 2020

Til toppen