Søk tilskudd - Innlandet fylkeskommune
Søk tilskudd

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller.
Søknadsfrist: 12 september 2020.

Fra 2015 er midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak.
Søknadsfrist: Løpende 

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter.
Søknadsfrist: Løpende 

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfristen er gått ut. Dersom det blir flere søknadsrunder: Søknader skal legges inn i regionalforvaltning.no.
NB! Ordninga gjelder foreløpig bare tidligere Oppland fylke.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Søknadsfristen er 14. mai 2021.

Stedsutvikling er et viktig virkemiddel for utvikling av lokalsamfunn i Innlandet, og du kan nå søke om tilskudd til dette. Søknadsfristen er 1. juni.

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk.
Søknadsfristen er 1. august.

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2020. 

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen.
Søknadsfrist 1. februar 2021.

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Til toppen