Søk tilskudd

Arbeid med påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller. Søknadsfrist: 15. september 2022.

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Søknadsfrist: Minimum en måned før opplæringen starter Søknader må sendes inn senest 22. mai for å bli behandlet før sommeren. 

Bredbåndsutbygging

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag. Søknadsfrist: 11. april 2023

Den kulturelle spaserstokken

Midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Ekstratilskudd for lærlinger og lærekandidater med kort botid

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd for å forsterke oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater med kort botid i Norge.  Søknadsfrist: Løpende

Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov. Søknadsfrist: Løpende

Enkelt å velge sunt – fisk, frukt og grønt på arenaer

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk, frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter. Søknadsfrist: Løpende 

Enkelt å velge sunt – fiskesprellaktivitet

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak. Søknadsfrist: Løpende 

Fond for støtte til store arrangement

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler. Søknadsfrist: Løpende

Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Søknadsfrist: Løpende

Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke. Søknadsfrist: 15. februar og 15. september

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer. Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Søknadsfrist: Løpende