Søk tilskudd

Statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Søknadsfrist 15. januar

Stedsutvikling i kommunesentre i distriktene - tilskudd for 2023

Kommuner kan søke om tilskudd til utvikling av lokalsamfunn i Innlandet – som bosted, for arbeidsplasser og besøkende i distriktskommunene.  Søknadsfristen er 1. juni.

Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid.  Søknadsfrist er løpende.

Stipend for etablerte kunstnere

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk.  Stipendordningen er åpen for alle kunstsjangere. Ett tilskudd er i år øremerket folkedans.  Søknadsfristen er 1. august.

Stipend for husflid og handverk

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend. Søknadsfristen er 1. august.

Stipend for unge kunstnere

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend. Søknadsfristen er 1. august.

Støtteordning for reiselivsprosjekter 2024

Målet med ordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. S øknadsfrist: Løpende

Tilskudd for å styrke industriell symbiose i grønne hubber i Innlandsporteføljen

Aktørene i Innlandsporteføljen kan søke tilskudd blant annet for å komme i gang med samarbeidsaktiviteter. Søknadsfrist: løpende

Tilskudd til arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til bygninger fra middelalder

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2023. 

Tilskudd til forprosjekt i Forregion

Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til forundersøkelse av fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov. Søknadsfrist: Løpende 

Tilskudd til friluftslivsaktivitet (lokale og regionale tiltak)

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som jobber med tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet kan søke om midler. Søknadsfrist: 1. desember.

Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen. Søknadsfrist 1. februar 2024.

Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring. Søknadsfrist 15. desember 2023.