Søk tilskudd - Innlandet fylkeskommune
Søk tilskudd

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Formål: Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå.
Søknadsfrist: 1. februar 2021.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 15. mars 2021.

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober 2021.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
Ekstra utlysning med søknadsfrist 6. april 2021.

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Til toppen