Søk tilskudd - Innlandet fylkeskommune
Søk tilskudd

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2021. 

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Far og sønn på tur i skogen

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som jobber med tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet kan søke om midler.
Årets søknadsrunde er avsluttet.

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen.
Søknadsfrist 1. februar 2022.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke tilskudd for å løfte fram lokale, historiske ferdselsårer. Søknadsfristen er 15. mars.

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.
Søknadsfrist 15. desember 2022.

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2021.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 
Søknadsfrist 1. november.

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter.
Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. mars.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Formål: Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå.
Søknadsfrist: 1. februar 2022.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven.
Årets søknadsrunde er avsluttet.

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger.
Søknadsfristen er 15. januar 2022. 

Formålet med dette tilskuddet er at flere bygninger og anlegg – også de uten formell vernestatus – kan bli tatt vare på for framtida.
Søknadsfrist er 1. mai 2022.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 8. april 2022.

Til toppen