Søk tilskudd

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller.
Søknadsfrist: 15. september 2022.

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Du må sende inn søknad minimum en måned før opplæringen starter.

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag.
 

Fra 2015 er midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov. Søknadene behandles fortløpende.

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk, frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter.
Søknadsfrist: Løpende 

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak.
Søknadsfrist: Løpende 

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler.
Søknadsfrist: Løpende

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø.

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke. 

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
 

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Formålet med ordningen er å støtte arbeidet organisasjoner og foreninger gjør mot vanskeligstilte grupper. Søknadsfrist er 15. februar 2022.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale.
Søknadsfrist 15. januar 2022.

Stedsutvikling er et viktig virkemiddel for utvikling av lokalsamfunn i Innlandet, og du kan nå søke om tilskudd til dette. Søknadsfristen er 1. juni.

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid. 
Søknadsfristen er 14. november 2022.

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk.
Søknadsfristen er 1. august.

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Til toppen