Søk tilskudd

Arbeid med påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller. Søknadsfrist: 15. september 2023.

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Søknadsfrist: Minimum en måned før opplæringen starter.

Bredbåndsutbygging

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag. Søknadsfrist: 11. april 2023

Den kulturelle spaserstokken

Midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. 

Ekstratilskudd for lærlinger og lærekandidater med kort botid

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd for å forsterke oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater med kort botid i Norge. Søknadsfrist: Det tildeles ikke ekstra tilskudd fra 8. november 2023. Ny søknadsperiode åpner i første del av januar 2024.

Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov. Søknadsfrist: Det tildeles ikke ekstra tilskudd fra 8. november 2023. Ny søknadsperiode åpner i første del av januar 2024.

Enkelt å velge sunt – fiskesprellaktivitet

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak. Søknadsfrist: Løpende 

Fond for støtte til store arrangement

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler. Søknadsfrist: Løpende

Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Søknadsfrist: Løpende

Interreg Sverige–Norge

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke.

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetanse og kvalitet i videregående skoler, i fylkeskommunen og i lærebedrifter. Ny søknadsperiode åpner i første del av januar 2024. 

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer. Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Søknadsfrist: Løpende

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Formålet med ordningen er å støtte arbeidet organisasjoner og foreninger gjør mot vanskeligstilte grupper. Søknadsfrist er 15. februar 2023.