Tilskudd til strakstiltak/sikringstiltak på fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Søknadsskjema

Søknadsskjema for tilskudd til strakstiltak (PDF, 397 kB)

Formål

Tilskudd til strakstiltak eller sikringstiltak er rettet mot tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting. Formålet med et strakstiltak er å sikre bygningen på kort sikt, og gi et bedre utgangspunkt for senere arbeid med istandsetting.

Det er viktig å merke seg at et strakstiltak ikke regnes som like omfattende som et istandsettingstiltak. Eksempler på strakstiltak/sikringstiltak kan være tetting av tak, drenering, sikring av mur eller konstruksjon osv. 

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist, som betyr at søknader kan sendes inn hele året. 

Søknadene behandles og besvares fortløpende.

Hva kan støttes?

Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15.

Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunal eie. 

Det er en forutsetning at det er håndverkere med kompetanse innenfor antikvarisk bygningsarbeid som utfører arbeidet.

Støttenivå

Normalt dekkes inntil 50 % av kostnadene.

Tilskuddet utbetales når vi har mottatt Tilbakemeldingsskjema med tilstrekkelig dokumentasjon. Dersom arbeidet ikke blir utført som avtalt i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må fylles ut og suppleres med nødvendige vedlegg. Tiltaket skal beskrives i detalj og kostnadene og søknadssummen skal spesifiseres.