Tilskudd til strakstiltak/sikringstiltak på fredete bygninger og anlegg - Innlandet fylkeskommune

Tilskudd til strakstiltak/sikringstiltak på fredete bygninger og anlegg

Formål: Tiltak som kan stoppe skadeutvikling på fredete bygninger og anlegg i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Søknadsskjema

Søknadsskjema for tilskudd til strakstiltak av fredete bygninger og anlegg (PDF, 397 kB)

Formål

Tilskudd til strakstiltak eller sikringstiltak er rettet mot tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting. Formålet med et strakstiltak er å sikre bygningen på kort sikt, og gi et bedre utgangspunkt for senere istandsettingsarbeid.

Det er viktig å merke seg at et strakstiltak ikke regnes som like omfattende som et istandsettingstiltak. Eksempler på strakstiltak/sikringstiltak kan være tetting av tak, drenering, sikring av mur eller konstruksjon osv. 

Søknadsfrist

Løpende

Hva kan støttes?

Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15.

Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunal eie. 

Det er en forutsetning at det nyttes håndverker/-e med kompetanse innenfor antikvarisk bygningsarbeid.

Støttenivå

Normalt dekkes inntil 50 % av kostnadene.

Tilskuddet utbetales når vi har mottatt Tilbakemeldingsskjema med tilstrekkelig dokumentasjon. Dersom arbeidet ikke utføres i henhold til gitte vilkår i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må fylles ut og suppleres med nødvendige vedlegg. Tiltaket skal beskrives i detalj og kostnad og søknadssum spesifiseres.

Søknadene behandles og besvares fortløpende.

Til toppen