Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven.
Årets søknadsrunde er avsluttet.

Med forbehold om videreføring av ordningen, lyses det ut nye midler for 2023. Det skjer rett før årsskifte med antatt søknadsfrist 1. februar 2023.

Formål

Målet for ordninga er å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder som er vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for friluftsliv for allmenheten.

Hvem kan søke?

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Ordningen gjelder kun for områder som er statlig sikret. Sjekk Naturbase.no før du søker.

Søknadsskjema

Du søker via elektronisk skjema på søknadsportalen til Miljødirektoratet.

Vi ønsker at søkere kun sender inn én søknad selv om det gjelder flere tiltak.

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

Søknadsfrist

1. februar 2022

Hva kan du søke om?

Les mer på søknadsportalen til Miljødirektoratet

Til toppen