Tilskudd til utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere
Søknadsfristen er 1. november.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

Søknadsskjema

Kunst og kultur bruker søknadsløsningen på regionalforvaltning.no, som alle må benytte for å få godkjent søknaden. Prosjektbeskrivelse, CV-er, kontrakter, avtaler m.m. kan lastes opp som vedlegg. Innsendte søknader på andre plattformer vil ikke godkjennes. 

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis.  

Gå til regionalforvaltning.no

Formål

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

Målgruppe

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon.

Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Søknadsfrist 1. november

Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. november.

Fristen gjelder for prosjekter som skal foregå året etter.  

Kriterier for måloppnåelse

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved: 

 • Prosjektbeskrivelse med bakgrunn for og formål med tiltaket. 
 • Framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt. 
 • Budsjett, finansieringsplan og søknadssum. 

Tildelingskriterier

Alle kvalifiserte tiltak kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
 • Større prosjekter med regional betydning og regionale nedslagsfelt. 
 • Tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling. 
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring. 
 • Eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk. 

Det blir tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene. Det kan søkes tilskudd til tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

Midler kan også gis til prosjekter som utforsker nye formidlingsformer. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert. 

Avgrensing

 • Søknader om støtte til ordinær drift prioriteres ikke i denne ordningen.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, plateutgivelser og tilsvarende.
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
 • Deltakerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.
 • Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter. 

Behandlingstid

Det må forventes to måneders behandlingstid etter fristens utløp. Hovedutvalg for kultur skal vedta fordelingen.

Søkere vil motta foreløpig svar med nærmere presisering av når endelig svar vil foreligge.

Rapportering

 • Det skal leveres en kortfattet prosjektrapport og regnskap.
 • Rapporteringsfrist er 15. november.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Tidligere tildelinger

 

Til toppen