Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter.
Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. mars.

Tilskuddet er finansiert med spillemidler gjennom overskuddet til Norsk Tipping.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

Formålet med tilskuddsordningen

Formålet er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd, det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke. For aksjeselskap må vedtektene godkjennes, og det må framkomme at det er et allmennyttig, ikke-kommersielt selskap.

Retningslinjer

Du må sette deg godt inn i både de statlige og fylkeskommunale og retningslinjene.

Statlige retningslinjer for tilskudd til kulturbygg

Fylkeskommunale retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer (PDF, 177 kB)

Søknadsfrist 1. mars 

Søknadsfristen til Innlandet fylkeskommune er 1. mars.

Elektronisk søknadsskjema på anleggsregisteret.no

Før du sender inn søknaden, skal den være behandlet av kommunen din med en uttalelse.

Kommunene kan ha egne søknadsfrister.
Sjekk dette med kommunen din.

Saksbehandling hos Innlandet fylkeskommune

 • Innlandet fylkeskommune kan be om tilleggsopplysninger, og ta en besiktigelse dersom det er nødvendig for saksbehandlingen. Det vil i så fall skje i samarbeid med kommunen.
 • Innlandet fylkeskommune får normalt tildelingen fra Kulturdepartementet i mai hvert år.
 • Innlandet fylkeskommunes hovedutvalg for kultur gjør vedtak om tildelinger. Vedtak gir enten avslag eller en konkret tildeling med sum i antall kroner. Det settes ikke opp venteliste utover det vedtaket sier.
 • Hvis søknaden din får avslag, eller lavere tilsagn enn du søkte om, kan du normalt ikke søke en gang til. Bare dersom det er vesentlige endringer i prosjektet, kan du søke igjen neste år.
 • Rapporteringer og utbetalinger skjer gjennom kommunene.
 • Tilsagn på over 400 000 kroner skal godkjennes av revisor. Lavere tilsagn skal godkjennes av kommunen når de ber om utbetaling.

Om søknaden

Søknaden må sendes før tiltaket/prosjektet er fullført, og så tidlig som mulig.

Før du sender søknaden til Innlandet fylkeskommune

 • Kommunen skal kommentere behovsvurderingen.
 • Hvis det er flere søknader fra en kommune, må kommunen sette opp en prioritering blant søknadene.
 • For større prosjekter bør søkeren avtale et dialogmøte for å få et godt samarbeid med de som skal bidra i prosjektet.

Krav til søknaden

 • Prosjektet må være planlagt ut fra definerte behov innen kunst og kultur. 
 • Tiltaket/prosjektet bør samsvare med prioriteringene i Kulturstrategien til Innlandet fylkeskommune.

Dette skal følge med søknaden:

 1. behovsvurdering med kommentarer fra kommunen
 2. plantegninger med kommentarer
 3. budsjett som inneholder avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve
 4. framdriftsplan for byggeprosjektet
 5. finansieringsplan som viser at prosjektet er fullfinansiert
 6. en realistisk driftsplan for 20 år framover
 7. vedtekter/utleieavtale eller lignende

Krav til god kvalitet på kulturarenaen

Kulturarenaer skal kvalitetssikres ut ifra hva de skal brukes til. Vi anbefaler samhandling med relevante fagmiljøer tidlig i planleggingen.

Aktuelle fagmiljøer i tillegg til Innlandet fylkeskommune, kan for eksempel være Innlandet musikkråd, Musikk i Innlandet, Teater Innlandet, Oppland kunstsenter/Kunstbanken Hedmark kunstsenter. Vi anbefaler at dere følger NS8178 for god akustikk.

Flere tips til god kvalitet på kulturarenaen:

Andre steder det også kan være aktuelt å søke om midler