Tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger.
Søknadsfristen er 15. januar 2024. 

1. Tilskudd til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) gir tilskudd til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.

Hvem kan søke?

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke.

Hvilke tiltak kan få tilskudd?

Tilskuddsordningen omfatter i hovedsak tiltak rettet mot unge førere, innvandrere, MC-førere og eldre trafikanter.

Blant tiltak som er aktuelle ovenfor disse gruppene er:

  • møteplasser for motorinteressert ungdom med fokus på risikofaktorer som fart, rus og manglende bruk av bilbelte
  • trafikksikkerhetsopplæring for innvandrere.
  • MC-dag om sikkerhet i forkant av MC-sesongen.
  • sikkerhetskurs for MC
  • trafikksikkerhetskurs for eldre fotgjengere («TREFF»)
  • oppslutning om tiltaket «Bilfører 65+»

Søknadsfrist vil være i januar hvert år forutsatt nødvendige bevilgninger. I løpet av høsten blir det informert om søknadsfristen påfølgende år.

Send søknad på e-post

Søknad sendes på e-post til post@innlandetfylke.no.

Mer informasjon

Brev sendt kommunene. (PDF, 117 kB)

2. Tilskudd til kommunale skolevegtiltak

Innlandet fylkeskommune bevilger årlig tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveger, forutsatt at det blir satt av midler til tilskuddsordningen.

Hvem kan søke?

Kommuner kan søke. I brevet under kan du lese mer om vilkår til søknaden. 

Hvilke tiltak kan få tilskudd?

Midlene skal brukes til tiltak knyttet til kommunale veger. Det kan søkes om penger både til fysiske tiltak og opplæringstiltak. 

Blant tiltakene som er aktuelle ovenfor disse gruppene er:

  • tiltak som legger til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen
  • redusert trafikk i skoleområder, kalt "hjertesoner"
  • styrket trafikkopplæring for barn og unge

Hjertesoner etableres i umiddelbar nærhet av skoler, mens ordinære skolevegstiltak kan gjelde vegen til og fra skolen. Til hjertesoner kan det også søkes om tilskudd til skiltpakker brukt i skoleområdet. 

Søknadsfrist 15. januar 2024

Søknadsfrist vil være i januar hvert år.

Send søknad på e-post

Send søknad på e-post til post@innlandetfylke.no

Informasjon som er sendt ut til alle kommunene i Innlandet: