Den kulturelle spaserstokken

Midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. Innlandet fylkeskommune fordeler midlene til kommunene. 

2,3 millioner til fordeling i 2024

Innlandet fylkeskommune tildeler DKSS-midler til kommunene. 

Midlene blir først fordelt med et fast tilskudd på 20 000 kroner per kommune. Deretter er det en fordeling av restbeløpet etter antall innbyggere i kommunen på 70 år og over. 

Formål

Den kulturelle spaserstokken skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Hvem kan få tilskudd?

Alle kommuner i Innlandet fylkeskommune som har rapportert fra fjorårets midler og ikke har mer enn 50 000 kroner på fond, vil motta midler til Den kulturelle spaserstokken.

Hva skal tilskuddet brukes til?

Midlene skal hovedsakelig gå til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. 

Midlene skal brukes til kulturtiltak som direkte kommer de eldre til gode.

Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres. 

Hva kan tilskuddet ikke brukes til?

Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger, eller tiltak som allerede er sikret finansiering.

Midlene skal ikke brukes til:

  • investeringer
  • utstyr
  • administrasjon
  • planlegging
  • kompetanseutvikling

Utbetaling av tilskuddet

Tildeling av midlene vil skje i første halvår.

I motsetning til Den kulturelle skolesekken, forholder denne ordningen seg til kalenderåret istedenfor skoleåret ved utbetaling og rapportering.

Også renteinntekter fra tilskudd på over 100 000 kroner skal tilfalle formålet. Ved lavere tilskudd er det ikke et krav, men ønskelig at renteinntekter beregnes og brukes som tilskudd til ordningen. Kommunen har anledning til å sette eventuelt ubenyttede midler på fond, for bruk til samme formål i påfølgende år.

Rapportering

  • Innen 1. februar året etter skal kommunen rapportere om gjennomført aktivitet på fylkeskommunale midler. 
  • Knyttet til denne rapporteringen skal kommunen legge ved regnskap til fylkeskommunen om fjorårets aktiviteter. Kommunene skal også rapportere om fylkeskommunale midler som er blitt overført til fond.

Kommuner som ikke sender inn rapport innen fristen, vil ikke bli tildelt midler ved neste års tildeling.  

Fylkeskommunen skal gjennom denne rapporteringen kunne kontrollere om bruken av midlene tilfredsstiller vilkårene for tilskuddet. Hvis tilskuddet er brukt i strid med formålet, vil fylkeskommunen ikke utbetale tilskudd til kommunen det påfølgende året.

Rapporteringsskjema for Den kulturelle spaserstokken - DKSS (DOCX, 52 kB)