Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen.
Søknadsfrist: Minimum en måned før opplæringen starter.

Søknader/utbetalingsanmodninger som kommer inn etter 10.07.24, blir ikke behandlet før midten av august.

Du kan kun søke om tilskudd til ett opplæringstiltak per søknad.

Kort om BIO-ordningen

 • Ordningen skal bidra til å gi ansatte den kompetansen bedriften trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.
 • Omstilling kan være en vesentlig endring av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
 • Bedrifter med ansatte i Innlandet fylke kan søke.

Du søker via regionalforvaltning.no

Trenger du hjelp til søknaden?

Kontakt rådgiver Turid Lie

Hvem kan søke?

 • Private bedrifter lokalisert i Innlandet
 • Offentlig eide bedrifter i Innlandet som ikke mottar offentlig driftstilskudd
 • Enkeltpersonforetak uten ansatte kan ikke søke

Krav til søkere

 • Dersom flere bedrifter samarbeider om opplæringstiltak, må én bedrift stå som søker.
 • Ikke-kommersielle aktører / medlemsorganisasjoner kan søke på vegne av flere bedrifter. Det må komme fram i søknaden hvilke bedrifter som skal delta på opplæringen. 
 • Bedriften kan ikke være i økonomiske vanskeligheter.  

Hvordan kan tilskuddet brukes?

 • Tilskuddet skal utelukkende gå til opplæring for ansatte i Innlandet.
 • Mottakere av opplæringen skal være ansatte i lønnet arbeid med arbeidsavtale.
 • Permitterte kan delta i opplæringen etter avtale med NAV.
 • Lærlinger kan delta i opplæringen.

Opplæringsperiode

 • Opplæringen kan vare i maksimalt 52 uker.
 • Opplæringen skal være gjennomført innen 18 måneder etter at tilsagnet er gitt.

Krav til søknaden

1. Beskriv omstillingsbehovet

Du må beskrive behovet for omstilling;

 • Hvor står bedriften i dag?
 • Hvilken omstilling ønsker dere?
 • Hva slags kompetanse mangler de ansatte for at bedriften kan gjennomføre ønsket omstilling?

2. Lag en opplæringsplan

Du må legge ved en opplæringsplan (bruk helst malen nedenfor). Opplæringsplanen skal inneholde informasjon om

 • hva slags type opplæring det er snakk om
 • hvem som skal tilby opplæringen
 • hvor mange som skal delta på opplæringen
 • tidsperiode og antall timer som skal brukes til opplæring

Hvis flere bedrifter samarbeider om opplæringstiltak, må opplæringsplanen være underskrevet av lederne ved de deltakende bedriftene.

Mal for opplæringsplan (XLSX, 11 kB)

Dersom bedriften er en godkjent lærebedrift, må du opplyse om det i søknaden.

Hva kan du få støtte til?

Vi gir støtte til opplæring, lønn og andre mindre kostnader. 

Alle kostnader skal legges inn i kostnadsplanen i regionalforvaltning
Dersom lønnskostnader er en del av kostnadene, må du oppgi timer og hvilken timepris som er lagt til grunn. Der flere deltar på opplæring og har forskjellig lønn, kan du bruke en gjennomsnittlig timepris.

1. Opplæringskostnader

Dette kan være kursavgift, kostnader til kursholder, reiseutgifter for kursholder, nødvendig kursmateriell og lisenser som er nødvendig for å gjennomføre opplæringen. (Materiell som kan brukes etter endt opplæringsperiode regnes som investering og kan ikke legges inn som kostnad.)

I utgangspunktet skal opplæringen gjennomføres av en ekstern kursholder. Hvis dere benytter opplæringsansvarlig fra egen arbeidsplass (intern kursholder), må det begrunnes. For intern kursholder regnes timepris som for kursdeltakere, se nedenfor.

Opplæringskostnadene skal utgjøre minimum 1/3 av totale kostnader.

2. Lønnskostnader

Lønnskostnader dekker tiden den ansatte deltar på opplæring. Opplæringen må foregå i arbeidstiden.

Permitterte kan delta på opplæringen etter nærmere avtale og godkjenning hos NAV. Vi dekker ikke lønnskostnader for permitterte som deltar på opplæring og som mottar dagpenger fra NAV i opplæringsperioden.

Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men begrenset til 700 kroner per time. Satsen dekker både lønn og sosiale kostnader.

Eksempel på hvordan du regner ut lønnskostnader for ansatte
Mia har en brutto årslønn på 500 000 kroner. Hun skal delta på 45 timer opplæring i løpet av opplæringsperioden. Kostnadene for henne under opplæring blir 27 000 kroner:

Eksempel på hvordan du regner ut timesatsen for lønnskostnader
Brutto årsinntekt Timepris Lønnskostnader ved 45 timer opplæring
500 000 500 000 kr * 1,2 promille
= 600 kr
600 kr * 45 timer
= 27 000

3. Andre utgifter

En mindre del av kostnadene kan være administrasjonskostnader og reiseutgifter for ansatte dersom det ikke er mulig å få opplæringen lokalt. Timer til administrasjon dekkes etter timesats som for kursdeltakere. 

Du får ikke støtte til:

 • virksomheter uten ansatte og bedrifter yngre enn to år
 • opplæringstiltak som er gjennomført eller påbegynt før søknaden er sendt inn
 • tiltak det allerede er etablert andre støtteordninger for
 • utvikling av kurs- og kompetansetilbud
 • ordinære opplæringstiltak i en bedrift som regnskapskurs, grunnleggende dataopplæring i Office, sommelier-opplæring og kompetanseheving for bruk av sosiale medier til digital markedsføring
 • opplæring som er knyttet til løpende drift eller bedriftsutvikling, for eksempel utvikling av forretningsidé, utvikling av tjeneste/produkt, markedsundersøkelser, markedsføring av nye produkter, organisasjons- og lederutvikling
 • obligatorisk opplæring og opplæring/sertifisering som er pålagt av nasjonale myndigheter, som truckførerkurs, kranførersertifikat og tilhengersertifikat
 • studiereiser, messer og konferanser
 • individuelt utdanningsløp som gir fullført utdanning
 • ordinært opplæringsløp for lærlinger
 • opplæring som kun omfatter ledelsen
 • investeringer utover nødvendig opplæringsmateriell

Unntak

I spesielle tilfeller hvor det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft kan det gis tilskudd til:

 • Opplæring av ansatte, også nytilsatte, dersom arbeidet er av en slik karakter at bedriften har utfordringer med å rekruttere personer med nødvendig spesial-kompetanse.
 • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-land dersom norsk språk er avgjørende for å utføre arbeidet. 

Hvor mye kan du få i støtte?

Støttebeløp

 • Bedriften kan få tilskudd opptil 750 000 kroner per opplæringstiltak, maksimalt 75 000 kr per ansatt som deltar på opplæring.
 • Dersom flere bedrifter samarbeider om felles opplæringstiltak og flere enn 10 ansatte deltar på opplæringen, kan maksimalt støttebeløp økes.

Støttesats

 • små bedrifter (under 50 ansatte)
  opptil 70 % av godkjente kostnader
 • mellomstore bedrifter (50–250 ansatte)
  opptil 60 % av godkjente kostnader
 • store bedrifter (over 250 ansatte og mer enn 50 mill. kr i årlig omsetning)
  opptil 50 % av godkjente kostnader

Egenandelen kan være egeninnsats (egne timer) eller egen finansiering.

Tilskudd fra BIO Innlandet regnes ikke som bagatellmessig støtte. Støtten gis etter statsstøtteregelverkets alminnelige gruppeunntak for støtte til opplæring (GBER art. 31).

Hvordan vurderer vi søknaden?

Ved behandling av søknaden legger vi vekt på

 • at omstillingsbehovet er godt begrunnet
 • at det er lagt ved en konkret opplæringsplan
 • om opplæringen omfatter mange av de ansatte
 • om bedriften er en godkjent lærebedrift, og om lærlinger deltar i opplæringen
 • om fremmedspråklige deltar i opplæringen
 • om omstillingsbehovet/opplæringen er koblet til grønn omstilling og/eller digitalisering
 • bedriftens betydning for lokalsamfunnet

Hvordan søker du?

Du søker via regionalforvaltning.no

Søknadsfrist og behandlingstid

Du kan søke hele året, og vi behandler søknader fortløpende. Søknaden må sendes inn minimum en måned før opplæringen starter.

Søknader med søknadsbeløp på 500 000 kroner eller mer, må behandles politisk, og vil ha lengre behandlingstid. Det er også lengre behandlingstid i forbindelse med ferier. Siste frist for å sende søknad som du vil ha behandlet før jul, er 15. oktober. 

Offentlighet

Søknader er i utgangspunktet offentlige. Dersom du mener det er nødvendig å unnta søknaden offentlighet, må du begrunne det.

Oversikt over søkere som mottar tilskudd legges ut her på fylkeskommunens nettside.

Rapportering

Etter gjennomført opplæring, må tilskuddsmottaker legge inn en sluttrapport i regionalforvaltning.no.

Rapporten skal inneholde:

 • Et særskilt prosjektregnskap for opplæringstiltaket
  Prosjektregnskapet må være i samsvar med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal være kontrollert og underskrevet av autorisert regnskapsfører. 
 • Timelister
  Ansattes timebruk, og eventuell timebruk av opplæringsansvarlig når dette er satt inn som kostnad, skal dokumenteres med timelister med tilhørende, godkjente timesatser. Timekostnader multiplisert med antall timer skal gå fram av prosjektregnskapet.
  Timelistene bør anonymiseres, slik at navn på ansatte som har deltatt på opplæring ikke blir synliggjort.

Tidligere tildelinger Bedriftsintern opplæring