Interreg Sverige-Norge - Innlandet fylkeskommune

Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke. 

Interreg Sverige–Norge 2021–2027 

Det nye 7-årsprogrammet Interreg VI-A Sverige–Norge 2021–2027 er fortsatt under behandling, og vil bli endelig vedtatt av EU-kommisjonen i begynnelsen av 2022. 

Det vil bli åpnet for søknader fra og med våren 2022. Vi publiserer likevel programforslaget allerede nå, slik at potensielle søkere får et innblikk i hvilke innsatsområder det vil bli mulig å søke midler fra.

Målene og innsatsområdene i programforslaget tar utgangspunkt i EUs politikk for europeisk territorielt samarbeid.

Utvalget av mål og innsatsområder bygger også på nasjonale mål for regional- og distriktspolitikk, og regionenes/fylkenes felles utfordringer, planer og strategier.

Før man etablerer et Interreg-prosjekt

Før man etablerer et Interreg-prosjekt må man alltid stille seg spørsmålet om hvorfor problemstillingen skal løses på tvers av grensen.

 • Hvorfor skal prosjektet søke midler fra Interreg Sverige–Norge og ikke fra andre støtteordninger?
 • Hva er den grenseoverskridende merverdien?
  Prosjekter som mottar støtte må:
  - bidra til å løse felles utfordringer i regionen
  - utnytte felles muligheter og ressurser
  - og/eller redusere grensebarrierer i form av lover og regler

Hvem kan søke?

Alle typer organisasjoner, både offentlige og private: 

 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøgskoler, videregående skoler og grunnskoler. 
 • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner. 
 • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner. 
 • Stiftelser og økonomiske og ideelle foreninger. 

Privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke. 

To parter

Det skal være to søkende parter i et Interreg-prosjekt: en fra Sverige og en fra Norge. De to prosjekteierne skal gjennomføre prosjektet i fellesskap, men hver for seg ha et eget ansvar for prosjektets budsjett og finansiering. 

Sekretariatet for Interreg Sverige–Norge kan hjelpe til med å finne svenske prosjektpartnere. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Innenfor Sentrale Skandinavia

Prosjekteiere fra Innlandet og Viken inngår i programområdet kalt det Sentrale Skandinavia. De skal primært ha svenske prosjektpartnere fra regionene Värmland, Dalarna eller Västra Götaland.

Se kart over programområdet (PDF, 88 kB)

Hva kan du søke om støtte til? 

Det er mulig å søke om støtte til tre typer prosjekter:

 • Forprosjekt
  (mindre prosjekt på inntil 12 måneder, som skal lede til en mer omfattende søknad senere)
 • Hovedprosjekt
 • Småskalaprosjekt

Mer informasjon om de ulike prosjekttypene vil bli publisert når det åpnes opp for søknader i løpet av 2022.

Fire hovedmål

I programmet for 2021–2027 kan du søke om støtte fra åtte ulike innsatsområder sortert under fire hovedmål.

I programutkastet (PDF, 949 kB) finner du en fullstendig beskrivelse av hvert innsatsområde. 

Hvor mye kan du søke om støtte til?

Interreg Sverige-Norge programmet får på norsk side en årlig bevilgning over statsbudsjettet på ca. 23 millioner kroner.

Et Interreg-prosjekt kan på norsk side motta støtte fra programmet på inntil 50 % av total finansiering. Øvrig finansiering kan være privat og/eller offentlig.

Fylkeskommunal medfinansiering

Innlandet fylkeskommune setter hvert år av inntil 6,5 millioner kroner som medfinansiering til Interregprosjekter i fylket. 

Mer informasjon om søknadsbeløp vil bli publisert når det åpnes opp for søknader i løpet av 2022.

Hvordan søker du?

Du søker om både Interreg-midler og fylkeskommunal medfinansiering på regionalforvaltning.no.

Søknadsportalen åpner våren 2022.

Kontakt oss

Sekretariatet for Interreg Sverige–Norge i Innlandet fylkeskommune:

Les mer om Interreg Sverige-Norge

Til toppen