Interreg Sverige-Norge - Innlandet fylkeskommune

Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke. 

Interreg Sverige–Norge 2021–2027 

Det nye 7-årsprogrammet Interreg VI-A Sverige–Norge 2021–2027 er fortsatt under behandling, og vil bli endelig vedtatt av EU-kommisjonen i begynnelsen av 2022. 

Selv om programmet fremdeles venter på formell godkjenning fra EU-kommisjonen, vil det bli åpnet for søknader fra og med 15. mai 2022. På denne nettsiden får potensielle søkere et innblikk i hvilke innsatsområder det vil bli mulig å søke midler fra.

Prioriteringene og de spesifikke målene i programforslaget tar utgangspunkt i EUs politikk for europeisk territorielt samarbeid.

Utvalget av prioriteringer og spesifikke mål bygger også på nasjonale mål for regional- og distriktspolitikk, og regionenes/fylkenes felles utfordringer, planer og strategier.

Før man etablerer et Interreg-prosjekt

Før man etablerer et Interreg-prosjekt må man alltid stille seg spørsmålet om hvorfor problemstillingen skal løses på tvers av grensen.

 • Hvorfor skal prosjektet søke midler fra Interreg Sverige–Norge og ikke fra andre støtteordninger?
 • Hva er den grenseoverskridende merverdien?
  Prosjekter som mottar støtte må:
  - bidra til å løse felles utfordringer i regionen
  - utnytte felles muligheter og ressurser
  - og/eller redusere grensebarrierer i form av lover og regler

  Det skal være to søkende parter i et Interreg-prosjekt: en fra Sverige og en fra Norge. De to prosjekteierne skal gjennomføre prosjektet i fellesskap, men hver for seg ha et eget ansvar for prosjektets budsjett og finansiering. 

  Sekretariatet for Interreg Sverige–Norge kan hjelpe til med å finne svenske prosjektpartnere. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Hvem kan søke?

Alle typer organisasjoner, både offentlige og private: 

 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøgskoler, videregående skoler og grunnskoler. 
 • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner. 
 • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner. 
 • Stiftelser og økonomiske og ideelle foreninger. 

Privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke. 

Innenfor Sentrale Skandinavia

Prosjekteiere fra Innlandet og Viken inngår i programområdet kalt det Sentrale Skandinavia. De skal primært ha svenske prosjektpartnere fra regionene Värmland, Dalarna eller Västra Götaland.

Se kart over programområdet (PDF, 210 kB)

Hva kan du søke om støtte til? 

Det er mulig å søke om støtte til tre typer prosjekter innenfor fire prioriteringer:

Forstudie

Forstudier skal avdekke forutsetninger, muligheter og risikoelementer og kartlegge hvilke ressurser som er nødvendig for gjennomføring av et større hovedprosjekt.

 • løpende søknadsfrist og behandling
 • maksimal støtte på svensk side er 10 000 EUR og på norsk side 5 000 EUR
 • prosjektperiode: maksimalt 12 måneder

Småskalaprosjekt

Småskalaprosjekter kalles også «folk-til-folk prosjekter». De utgår fra et ønske om lokalt samarbeid som kan bidra til nye samarbeidsformer.

 • løpende søknadsfrist og behandling.
 • maksimal støtte på svensk side er 65 000 EUR og på norsk side 22 500 EUR
 • prosjektperiode: 12–24 måneder

Småskalaprosjekter kan for eksempel inneholde følgende aktiviteter:

 • ulike typer arrangementer og festivaler
 • utvekslingsprogram innen kultur, utdanning, yrkesliv og forskning
 • felles kunstverk, filmer, teateroppsetninger, TV-/radioproduksjoner m.m.
 • informasjons-/kommunikasjonstiltak

Hovedprosjekt

 • to søknadsfrister i året
 • programmets styringskomiteer vedtar om et hovedprosjekt skal få støtte
 • ingen øvre stønadsgrense, men budsjettforholdet mellom EU-midler på svensk side og statlige Interregmidler på norsk side, skal være 70/30
 • prosjektperiode: maksimalt 36 måneder

Fire prioriteringer

I programmet for 2021–2027 kan du søke om støtte fra åtte spesifikke mål sortert under fire prioriteringer.

I programutkastet (PDF, 949 kB) finner du en fullstendig beskrivelse av hvert innsatsområde. 

Hvor mye kan du søke om støtte til?

Interreg Sverige-Norge programmet får på norsk side en årlig bevilgning over statsbudsjettet på ca. 23 millioner kroner.

Et Interreg-prosjekt kan på norsk side motta støtte fra programmet på inntil 50 % av total finansiering. Øvrig finansiering kan være privat og/eller offentlig. Egen finansiering kan være arbeidsinnsats.

Fylkeskommunal medfinansiering

Innlandet fylkeskommune setter hvert år av inntil 6,5 millioner kroner som medfinansiering til Interregprosjekter i fylket. 

Hvordan søker du?

Du søker om både Interreg-midler og fylkeskommunal medfinansiering på regionalforvaltning.no. Det forventes at begge søknadsskjemaene er åpne fra og med 1. juni 2022.

Ønsker du en vurdering av en prosjektidé før du skriver selve søknaden, kan du sende inn en idéskisse til sekretariatet. En slik idéskisse vil også kunne være et godt grunnlag for diskusjon i egen organisasjon eller med potensielle partnere i prosjektet.

Mal for idéskisse for nytt prosjekt (DOCX, 56 kB)

Søknadsfrister

 • Første søknadsfrist i det nye programmet er 15. juni 2022, med vedtak i september.
 • Neste søknadsfrist blir 15. oktober 2022, med vedtak i januar 2023.

Kontakt oss

Sekretariatet for Interreg Sverige–Norge i Innlandet fylkeskommune:

Les mer om Interreg Sverige-Norge

Tildelinger Interreg Sverige Norge

Til toppen