Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke.
Søknadsfrist: 15. februar og 15. september

Interreg Sverige-Norge 2021–2027 

Det nye Interreg VI-A Sverige-Norge 2021–2027 er godkjent av EU-kommisjonen. 

På interreg-sverige-norge.com finner du fullstendig informasjon om programmet.

Prioriteringene og de spesifikke målene i programforslaget tar utgangspunkt i EUs politikk for europeisk territorielt samarbeid.

Utvalget av prioriteringer og spesifikke mål bygger også på nasjonale mål for regional- og distriktspolitikk, og regionenes/fylkenes felles utfordringer, planer og strategier.

Før man etablerer et Interreg-prosjekt

Før du etablerer et Interreg-prosjekt må du alltid stille spørsmålet om hvorfor problemstillingen skal løses på tvers av grensen.

Minst ett av disse kriteriene må være oppfylt for at du skal kunne søke midler fra Interreg Sverige-Norge:

 • Grensen som ressurs: Prosjektet ser på likheter eller ulikheter over grensen som en nødvendig ressurs for å skape resultater og felles læring.
 • Utnytte kompletterende ressurser og ferdigheter: Prosjektet jobber på tvers av grensen som en forutsetning for å skape resultater, og bidrar for eksempel til et større underlag av bedrifter, turister, studenter osv.
 • Redusere grensehindre: Prosjektet bidrar til å redusere juridiske, administrative, fysiske eller opplevde grensehindre.

Sekretariatet for Interreg Sverige–Norge kan hjelpe til med å finne svenske prosjektpartnere. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Hvem kan søke?

Alle typer organisasjoner, både offentlige og private: 

 • forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøgskoler, videregående skoler og grunnskoler
 • næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner
 • offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
 • kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner
 • stiftelser og økonomiske og ideelle foreninger

Privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke. 

Innenfor Sentrale Skandinavia

Prosjekteiere fra Innlandet og Viken inngår i programområdet kalt det Sentrale Skandinavia. De skal primært ha svenske prosjektpartnere fra regionene Värmland, Dalarna eller Västra Götaland.

Se kart over programområdet (PDF, 210 kB)

Hva kan du søke om støtte til? 

Det er mulig å søke om støtte til tre typer prosjekter innenfor fire prioriteringer:

Forstudie

Et forstudie betyr at man som prosjekteier søker for et mindre prosjekt som skal forberede en større søknad lenger fram. Forstudiet kan for eksempel utrede forutsetningene for et kommende hovedprosjekt eller brukes til å bygge et partnerskap.

 • Det er løpende søknadsfrist og behandling.
 • Maksimal støtte på svensk side er 10 000 EUR og på norsk side 5 000 EUR.
 • Prosjektperioden kan være maksimalt 8 måneder.

Småskalaprosjekt

Småskalaprosjekter kalles også «folk-til-folk prosjekter». De utgår fra et ønske om lokalt samarbeid som kan bidra til nye samarbeidsformer.

 • Det er løpende søknadsfrist og behandling.
 • Maksimal støtte på svensk side er 60 000 euro og på norsk side 30 000 euro.
 • Prosjektperioden kan være maksimalt 24 måneder.

I et småskalaprosjekt kan man for eksempel gjennomføre aktiviteter som

 • arrangement, opptredener og festivaler
 • utvekslingsprogram innen kultur, utdanning, yrkesliv og forskning
 • utdanning, sommerskole, sommerakademi og konkurranser
 • felles skapte kunstverk, filmer, teateroppsetninger, TV- og radioproduksjoner
 • informasjons- og kommunikasjonstiltak
 • tverrsektorielle innovative aktiviteter mellom kulturelle og kreative næringer og næringsliv
 • nye løsninger og samarbeid som øker tilliten mellom individer og virksomheter

Hovedprosjekt

 • Det er to søknadsfrister i året.
 • Det er programmets styringskomiteer som vedtar om et hovedprosjekt skal få støtte.
 • Det er ingen øvre stønadsgrense, men budsjettforholdet mellom EU-midler på svensk side og statlige Interregmidler på norsk side, skal være 70/30 %.
 • Prosjektperioden kan være maksimalt 36 måneder.

Fire prioriteringer

I programmet for 2021–2027 kan du søke om støtte fra åtte spesifikke mål sortert under fire prioriteringer.

Se interreg-sverige-norge.com for en mer detaljert beskrivelse av hva du kan søke om støtte til.

Se en forenklet beskrivelse av programmet

Hvor mye kan du søke om støtte til?

Interreg Sverige-Norge programmet får på norsk side en årlig bevilgning over statsbudsjettet på ca. 23 millioner kroner.

Et Interreg-prosjekt kan på norsk side motta støtte fra programmet på inntil 50 % av total finansiering. Øvrig finansiering kan være privat og/eller offentlig. Egen finansiering kan være arbeidsinnsats.

Fylkeskommunal medfinansiering

Innlandet fylkeskommune setter hvert år av inntil 6,5 millioner kroner som medfinansiering til Interregprosjekter i fylket. 

Hvordan søker du?

Du søker om både Interreg-midler og fylkeskommunal medfinansiering på regionalforvaltning.no.

Søk om Interreg-midler

Søk om fylkeskommunal medfinansiering

Ønsker du en vurdering av en prosjektidé før du skriver selve søknaden, kan du sende inn en idéskisse til sekretariatet. En slik idéskisse vil også kunne være et godt grunnlag for diskusjon i egen organisasjon eller med potensielle partnere i prosjektet.

Mal for idéskisse for nytt prosjekt (DOCX, 56 kB)

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året:

 • 15. februar
 • 15. september

Kontakt oss

Sekretariatet for Interreg Sverige–Norge i Innlandet fylkeskommune:

Les mer om Interreg Sverige-Norge

Tildelinger Interreg Sverige-Norge