Oppfølging av de regionale planene for samfunnstryggleik og klima, energi og miljø

Søk om tilskudd til tiltak for å følge opp de to regionale planene. Søknadsfrist: 1. september 2024.

Målet med tilskuddsordningen er å øke kompetansen og spre kunnskap om temaene i Regional plan for samfunnstryggleik og Regional plan for klima, energi og miljø.

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom flere aktører i Innlandet og bidra til å nå målene i regionale planer.

Økonomisk ramme

Totalt skal vi fordele 2,1 millioner kroner for 2024.

 • 100 000 kroner er satt av til ryddeaksjoner langs vassdragene (tiltak 5.5.5a i Regional plan for klima, energi og miljø).
 • 1 million kroner er satt av til tiltak som følger opp Regional plan for klima, energi og miljø.
 • 1 million kroner er satt av til tiltak som følger opp Regional plan for samfunnstryggleik.

Hvem kan søke?

 • kommuner i Innlandet
 • interkommunale politiske råd i Innlandet
 • frivillige organisasjoner og frivillige beredskapsaktører i Innlandet

Næringslivsaktører kan delta som prosjektpartnere i samarbeid med godkjente søkere. 

Kriterier

Disse kriteriene legger vi vekt på når vi vurderer søknaden: 

 • tiltakets kopling til mål, strategier, tematikk og tiltak i Regional plan for samfunnstryggleik
 • tiltakets kopling til mål, strategier, tematikk og tiltak i Regional plan for klima, energi og miljø
 • i hvilken grad tiltaket bidrar til å heve kunnskap om tematikken i ovennevnte planer
 • i hvilken grad tiltaket bidrar til involvering, samarbeid og samskaping mellom flere aktører
 • overføringsverdi til andre aktører/prosjekter i Innlandet

Eksempler på mulige tiltak

Siden ordningen er helt ny, er det ingen som har fått tilskudd ennå, og vi har ingen konkrete eksempler på tiltak å vise til. Derfor nevner vi noen eksempler på tiltak som vil kunne få midler gjennom denne støtteordningen:

 • Cybersikkerhet er ett av flere temaer i Regional plan for samfunnstryggleik. Et tiltak en forening kan søke støtte til kan være å bidra til økt kompetanse om digital sikkerhet blant eldre eller andre grupper i befolkningen.
 • Tema matsikkerhet dekkes av begge de regionale planene. Kanskje foreningen din ønsker å lære bort hvordan man kan dyrke sine egne grønnsaker på en trygg og bærekraftig måte? Dere kan også for eksempel løfte fram beredskapshagen som tema eller gjøre noe rundt framtidas dyrking.
 • Egenberedskap er tema i Regional plan for samfunnstryggleik. Kanskje du vil øke kunnskapen om dette temaet hos medlemmene i din forening? Kan du bidra til et nabolagssamarbeid for å sikre sosial inkludering eller felles beredskapslager?

Dette er bare noen av mange mulige tiltak du kan få tilskudd gjennom denne ordningen. Kanskje har du en helt annen idé som er relevant for de to planene, og som du vil søke om tilskudd til?

Dette kan du ikke søke om penger til

Tilskudd kan ikke brukes til fysiske tiltak på infrastruktur, som for eksempel veg og bygninger.

Tilskudd skal ikke dekke tiltak som dekkes av selvkost i kommunene, for eksempel oppgradering av infrastruktur innenfor vann og avløp.

Tiltak som finansieres av andre nasjonale eller regionale tilskuddsordninger omfattes ikke av ordningen. Dette kan være tiltak som får tilskudd fra eksempelvis Enova eller Miljødirektoratet.

Krav til søknaden

 • Kontaktopplysninger: Du må oppgi søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.
 • Økonomisk informasjon: Dette er kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet. Egeninnsatsen må beskrives i kostnadsbudsjettet. Egeninnsats verdsettes til maksimalt 700 kroner per time. Dersom prosjektet overstiger 100 000 kroner, må du dokumentere egeninnsats/finansiering på minimum 30 % av søknadssummen.
 • Kort beskrivelse av tiltaket: Du må ha med kopling til regionale planer (relevans) og hvordan tiltaket tilfredsstiller ett eller flere av tildelingskriteriene, mål med tiltaket, tids- og aktivitetsplan, eventuelle samarbeidspartnere, forventede resultater og om tiltaket, eventuelt deler av tiltaket, kan gjennomføres med mindre tilskudd enn du har søkt om.
 • Informasjon om andre søknader: Har du søkt om støtte til tiltaket gjennom andre offentlige ordninger? Da må du i så fall oppgi hvilke.
 • Informasjon om andre tilskudd: Har du fått tilskudd fra andre offentlige ordninger til tiltaket eller tilsvarende tiltak tidligere? Da må du oppgi hvilke ordninger og hvor mye du fikk.

Send søknad

Fyll ut søknaden på regionalforvaltning.no 

Søknadsfristen er 1. september 2024.

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering skal bestå av et forenklet regnskap sammen med bilder, deltakerlister, referat, nyhetssaker eller lignende.  Rapportering sender du via regionalforvaltning.no.

Får du tildelt over 100 000 kroner, skal du legge ved godkjent regnskap.