Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov.
Søknadsfrist: Løpende

Bedriften kan søke før lærekontrakten inngås, eller underveis i læretiden. Tilskuddet skal brukes til ekstra tilrettelegging og oppfølging i lærebedriften.

Hvem kan søke?

  1. Lærebedrifter som vurderer å ta inn søkere til læreplass med utfordringer/spesielle behov som er kjent for skolen og lærebedriften på forhånd. Ekstra tilskudd gis for å sikre søkeren læreplass.
  2. Lærebedrifter som opplever uforutsigbare utfordringer med lærlinger og lærekandidater underveis i læretiden.

Hva kan bedriften få i tilskudd?

Tilskuddet er på 5000 kroner per måned, og kan innvilges for inntil seks måneder av gangen. Tilskuddet har ikke tilbakevirkende kraft. Dette innebærer at det ikke tildeles tilskudd tilbake i tid. 

Tilskuddet er rammestyrt. Det betyr at når rammen for tilskuddet er brukt, vil det ikke bli innvilget nye søknader i samme kalenderår.

Tilskuddet er spesielt rettet mot ungdom. Kandidater i andre opplæringsordninger, for eksempel «Fagbrev på jobb», og «Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring» omfattes ikke av ordningen.

Når kan du søke?

Fra januar 2024 blir det igjen løpende søknadsfrist. Søknadene vil da bli fortløpende behandlet av fylkeskommunens fagrådgiver for det aktuelle programområdet:
Se kontaktpersoner fagopplæring

Søknad

Søknadsskjema for ekstratilskudd

Behovet for ekstra tilskudd må dokumenteres. Dersom det finnes sakkyndig vurdering fra PPT, lege eller institusjon som beskriver behov for tilrettelegging, kan dette legges ved søknaden. 

Dersom fagrådgiver i fylkeskommunen har vært involvert, og kjenner saken, er det ikke behov for annen dokumentasjon enn beskrivelsen fra lærebedriften av planlagte tiltak.

Tilskuddet kan brukes til:

  • Tettere oppfølging
  • Ekstra personellressurs
  • Fysisk tilrettelegging
  • Nødvendig utstyr
  • Digitale hjelpemidler

Utbetaling

Ekstra tilskudd utbetales samtidig med at det ordinære basistilskuddet til lærebedriften to ganger i året.

Beløpet er 5000 kroner per måned (maks. 30.000 kroner per halvår). 

Videreføring etter seks måneder

Dersom lærebedriften har behov for videreføring av tilskuddet etter de første seks månedene for samme kandidat, må lærebedriften søke på nytt.

Legg ved en enkel rapport om tiltakene som ble iverksatt forrige periode.