Bredbåndsutbygging

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag.
 

Om støtteordningen

Innlandet fylkeskommune har forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging bevilget over statsbudsjettet til Innlandet fylke. I tillegg deler vi ut egne støttemidler til bredbåndsutbygging. Støtte skal tildeles prosjekter i de områdene der det ikke er lønnsomt for bredbåndsutbyggere å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for ordningen med statlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av bredbånd. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av KDD i samråd med Nkom og deres årlige dekningsundersøkelsen på bredbånd som gjennomføres hvert år.

Fylkeskommunen har siden 2020 hatt forvaltningsansvaret for tildeling av disse midlene. De to foregående årene, 2018 og 2019, var fylket ansvarlig for innstilling av tildelingene til Nkom.

Les mer om den statlige støtteordningen på nkom.no

Fra 2018 og frem til 2021 har Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner) fordelt over 345 millioner i offentlig støtte til kommunene i fylket; 192 millioner fra staten og 153 millioner fra fylkeskommunene.

Rammetilskudd 2022 fra staten og fylkeskommunen

I statsbudsjettet for 2022 er det avsatt 304,5 millioner til støtteordningen for bredbåndsutbygging nasjonalt. Av disse er Innlandet fylke tildelt 59 886 523 kroner. I tillegg har fylkeskommunen selv bevilget 20 millioner.

Hvem kan søke?

  • Én kommune må være søker.
    Søknaden kan omfatte områder i en eller flere kommuner, men bare én kommune kan stå som søker.
  • Privatpersoner og virksomheter kan ikke søke om midler.

Hva kan du søke støtte til?

Det kan søkes om støtte til utbygging av digital infrastruktur – bredbåndsutbygging.

Merk: For at en slik ordning med offentlig støtte skal være lovlig da den er konkurransevridende, må den enten notifiseres hos ESA som en egen støtteordning, eller meldes inn under gjeldende gruppeunntaksforordning – GBER (No 651/2014 COL) som gjelder ut 2023 ved forordning (EU) 2020/972.

ESA har utarbeidet retningslinjer for statsstøtte til rask etablering av bredbåndsnettverk. Retningslinjene må leses i sammenheng med GBER eller gjeldende notifisering for støtteordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er utløpt.

Hvordan søker du?

De rettslige kravene fra ESA er omfattende og krever et grundig forberedende arbeid i forbindelse med søknaden. I dokumentet “Søknadsprosessen fra A til Å” har vi laget en detaljert veiledning for søknadsprosessen:

Søknadsproessen fra A til Å - 2022 (PDF, 392 kB)

Selve søknaden om støtte til bredbåndsutbygging sendes via:

regionalforvaltning.no

Det skal lastes opp minst tre vedlegg til søknaden:

Til toppen