Bredbåndsutbygging

Kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Om støtteordningen

Innlandet fylkeskommune har forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging bevilget over statsbudsjettet til Innlandet fylke. I tillegg deler vi ut egne støttemidler til bredbåndsutbygging. Støtte skal tildeles prosjekter i de områdene der det ikke er lønnsomt for bredbåndsutbyggere å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Digitalisering- og forvaltningsdepartementet (DFD) har ansvaret for ordningen med statlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av bredbånd. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av KDD i samråd med Nkom og deres årlige dekningsundersøkelsen på bredbånd som gjennomføres hvert år.

Fylkeskommunen har siden 2020 hatt forvaltningsansvaret for tildeling av disse midlene. De to foregående årene, 2018 og 2019, var fylket ansvarlig for innstilling av tildelingene til Nkom.

Les mer om den statlige støtteordningen på nkom.no

Fra 2018 og frem til 2023 har Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner) fordelt over 480 millioner kroner i offentlig støtte til kommunene i fylket; 320 millioner fra staten og 156 millioner fra fylkeskommunene.

Se tildelingene til bredbåndsutbygging

Rammetilskudd 2024 fra staten og fylkeskommunen

I statsbudsjettet for 2024 er det avsatt 400 millioner til støtteordningen for bredbåndsutbygging nasjonalt. Av disse er Innlandet fylke tildelt 55 255 074 kroner.

Oppdragsbrev fra DFD til Innlandet fylkeskommune 2024 (PDF, 263 kB)

Hvem kan søke?

  • Én kommune må være søker.
    Søknaden kan omfatte områder i en eller flere kommuner, men bare én kommune kan stå som søker.
  • Privatpersoner og virksomheter kan ikke søke om midler.

Hva kan du søke støtte til?

Det kan søkes om støtte til utbygging av digital infrastruktur – bredbåndsutbygging.

ESA har utarbeidet retningslinjer for statsstøtte til rask etablering av bredbåndsnettverk. Retningslinjene må leses i sammenheng med GBER eller gjeldende notifisering for støtteordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 5. april 2024 klokka 23.59.

Hvordan søker du?

De rettslige kravene fra ESA er omfattende og krever et grundig forberedende arbeid i forbindelse med søknaden. I dokumentet “Søknadsprosessen fra A til Å” har vi laget en detaljert veiledning for søknadsprosessen:

Søknadsprosessen fra A til Å - 2024 (PDF, 377 kB)

Selve søknaden om støtte til bredbåndsutbygging sendes via:

regionalforvaltning.no

Det skal lastes opp minst tre vedlegg til søknaden: