Ekstratilskudd for lærlinger og lærekandidater med kort botid

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd for å forsterke oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater med kort botid i Norge.
Søknadsfrist: løpende

Formålet med ordningen er å trygge formidlingen, øke gjennomføringen og forebygge hevinger.

Hvem kan søke?

  1. Lærebedrifter som tar inn søkere med svake norskferdigheter og behov for ekstra oppfølging i læretiden.
  2. Lærebedrifter som opplever utfordringer knyttet til kandidatens svake norskferdigheter underveis i læretiden.

Ramme: Inntil seks klokketimer per uke, som innvilges for maksimalt seks måneder av gangen. Dersom det er behov for tilskudd i mer enn seks måneder for samme kandidat, må lærebedriften søke på nytt. Gjeldende timesats for 2023 er på 400 kroner.

Tilskuddet er spesielt rettet mot ungdom, og kan gis for både lærekandidater og lærlinger. Lærebedrifter kan ikke motta tilskudd i denne ordningen samtidig som de mottar ekstratilskudd eller tilskudd for spesialundervisning for samme kandidat.

Når kan du søke?

Det er løpende søknadsfrist. Bedriften kan da søke før lærekontrakten inngås, eller underveis i læretiden. Søknadene vil bli fortløpende behandlet av fylkeskommunens fagrådgiver.

Søknad

Det er lærebedriften eller opplæringskontoret som søker.

Tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema. Du logger deg inn med ID-porten:

Gå til søknadsskjema for ekstratilskudd til lærlinger og lærekandidater med kort botid

Hva kan tilskuddet brukes til?

  • Frikjøp av en kollega, veileder eller en andreårs-lærling som fadder/mentor for å få ekstra tid til bistand, språkopplæring, oppfølging og veiledning i lærebedriften.
  • Kjøp av eksterne ressurser som for eksempel mentor, språkkurs eller andre tjenester som vil dekke definert behov i tråd med formålet i ordningen.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales samtidig med det ordinære basistilskuddet til lærebedriften to ganger i året. Tilskuddet gis ikke med tilbakevirkende kraft. 

Videreføring etter seks måneder

Dersom lærebedriften har behov for videreføring av tilskuddet etter de første seks månedene, kreves ny søknad. Den må inneholde en enkel rapport om tiltak og resultater fra forrige periode.

Ved behov kan fylkeskommunen be om sluttrapport.

Bakgrunn

Fylkeskommunen har ikke etablert generelle eller individuelle kurs i norsk, som har som formål å bedre de generelle norskferdighetene til denne målgruppen. Vi ser derimot behov for norskopplæring på lærebedriftenes og kandidatenes premisser. Denne tilskuddsordningen skal gjøre dette enklere for bedriftene å organisere slik opplæring i bedriften.

Dette er en midlertidig ordning, som er etablert med bakgrunn i Stortingets ekstrabevilgning til kvalifisering og formidling til læreplasser. Tiltaket er nærmere beskrevet i Innst. 12 S (2021-2022), og er en del av fullføringsreformen.