Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter - Innlandet fylkeskommune

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Innlandet fylkeskommunes vedtatte Innlandsstrategi bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene legges til grunn for utviklingsarbeidet i fylket. Les mer om bærekraftsmålene

Søknadsskjema

Søknadsportalen regionalforvaltning.no må brukes. Prosjektbeskrivelse, CV-er, kontrakter, avtaler m.m. kan lastes opp som vedlegg.  

Som søker må du registrere deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå ut og inn av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis.  

Gå til regionalforvaltning.no

Formål

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon.

Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Søknadsfrist 1. november

Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. november.

Fristen gjelder for prosjekter som skal foregå det neste året. 

Hva kan støttes?

Tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

Utviklingsmidler kan også gis til tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse, eller utforsker nye formidlingsformer.

Støttenivå

 • Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter.

Krav til søknader

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 • prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket
 • framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett, finansieringsplan og søknadssum

Behandlingstid

Det må forventes to måneders behandlingstid etter fristens utløp. Hovedutvalg for kultur skal vedta fordelingen.

Søkere vil motta foreløpig svar med nærmere presisering av når endelig svar vil foreligge.

Søknadsbehandling

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter får støtte.

Disse kriteriene blir lagt vekt på når søknadene vurderes:

 • kunstnerisk/kulturfaglig profil
 • større prosjekter med regional betydning og regionalt nedslagsfelt
 • et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring
 • eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk

Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert. 

Det blir også tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene.

Avgrensing

 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
 • Deltakerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Rapportering

 • Det skal leveres en kortfattet prosjektrapport og regnskap.
 • Rapporteringsfrist er 15. november.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Tidligere tildelinger

 

Til toppen