Kulturstrategi for Innlandet

Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022–2026 er et overordnet politisk styringsdokument. Strategien skal gi fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet tydelig retning med klare prioriteringer.

Formålet med strategien er å legge grunnlaget for en langsiktig og offensiv kulturpolitikk med forutsigbare rammer for fylkeskommunens kulturarbeid.

Strategien omfatter alle av Kulturavdelingens ansvarsområder innenfor kulturfeltet. Visjonen for kultur i Innlandet er:
Innlandet – best på kultur.

Les Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022–2026 (PDF, 21 MB)

Fagområde kunst og kultur

Delmål 1

Et profesjonelt kunst- og kulturliv opplever Innlandet som en attraktiv region for sitt virke.

Strategier:

  • bidra til styrking og videreutvikling av kulturens ulike institusjoner/organisasjoner
  • legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere skal kunne bo, arbeide og formidle sin kunst i hele Innlandet
  • bidra til å ivaretakelse og formidling av den særegne og rike immaterielle kulturarven i Innlandet

Delmål 2

Innbyggere og tilreisende får delta i kulturaktivitet på gode arenaer.

Strategier:

  • samarbeide med organisasjoner og arrangører for videreutvikling av kulturarrangement og offentlig kunst med sikte på bærekraftig gjennomføring og positive økonomiske ringvirkninger
  • sterkere fokus på grønn omstilling innen kunst- og kulturlivet for å redusere sektorens klimaavtrykk

Delmål 3

Barn og unge opplever gode muligheter for aktivitet, opplevelse og utvikling innen kulturlivet.

Strategier:

  • sikre barn og unge i Innlandet god tilgang til verdifulle møteplasser, som øker deltagelse og utviklingsmuligheter innen kunst- og kulturfeltet
  • fremme et sterkt frivillig kulturliv og bidra til at det kan skapes kulturell aktivitet og skaperkraft