Kulturstrategi for Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Kulturstrategi for Innlandet

Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022–2026 er et overordnet politisk styringsdokument. Strategien skal gi fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet tydelig retning med klare prioriteringer.

Formålet med strategien er å legge grunnlaget for en langsiktig og offensiv kulturpolitikk med forutsigbare rammer for fylkeskommunens kulturarbeid.

Strategien omfatter alle av Kulturavdelingens ansvarsområder innenfor kulturfeltet. Visjonen for kultur i Innlandet er:
Innlandet – best på kultur.

Les Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022–2026 (PDF, 21 MB)

Fagområde kunst og kultur

Delmål 1

Et profesjonelt kunst- og kulturliv opplever Innlandet som en attraktiv region for sitt virke.

Strategier:

  • bidra til styrking og videreutvikling av kulturens ulike institusjoner/organisasjoner
  • legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere skal kunne bo, arbeide og formidle sin kunst i hele Innlandet
  • bidra til å ivaretakelse og formidling av den særegne og rike immaterielle kulturarven i Innlandet

Delmål 2

Innbyggere og tilreisende får delta i kulturaktivitet på gode arenaer.

Strategier:

  • samarbeide med organisasjoner og arrangører for videreutvikling av kulturarrangement og offentlig kunst med sikte på bærekraftig gjennomføring og positive økonomiske ringvirkninger
  • sterkere fokus på grønn omstilling innen kunst- og kulturlivet for å redusere sektorens klimaavtrykk

Delmål 3

Barn og unge opplever gode muligheter for aktivitet, opplevelse og utvikling innen kulturlivet.

Strategier:

  • sikre barn og unge i Innlandet god tilgang til verdifulle møteplasser, som øker deltagelse og utviklingsmuligheter innen kunst- og kulturfeltet
  • fremme et sterkt frivillig kulturliv og bidra til at det kan skapes kulturell aktivitet og skaperkraft
Til toppen