Tilskudd til arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg - Innlandet fylkeskommune

Tilskudd til arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg

Formål: Vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Søknad

Søknadsskjema for tilskudd til arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg (PDF, 441 kB)

Formål

Formålet er å legge til rette for framtidig bruk av bygningen gjennom å skissere mulige løsninger innenfor fredningens ramme.

Søknadsfrist

Løpende

Hva kan støttes?

Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15.

Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunalt eie. 

Det er en forutsetning at det nyttes arkitekt/-er med kompetanse og erfaring innenfor antikvarisk bygningsarbeid.

Støttenivå

Normalt dekkes inntil 50 % av totalkostnaden per bygning.

Tilskuddet utbetales når vi har mottatt rapport/tegninger med kopi av betalt faktura. Dersom arbeidet ikke utføres i henhold til gitte vilkår i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må fylles ut og suppleres med nødvendige vedlegg. Tiltaket skal beskrives i detalj og kostnad og søknadssum spesifiseres.

Søknadene behandles og besvares fortløpende.

Til toppen