Tilskudd til forundersøkelse av fredete bygninger og anlegg - Innlandet fylkeskommune

Tilskudd til forundersøkelse av fredete bygninger og anlegg

Formål: Vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for tilskudd til forundersøkelse av fredete bygninger og anlegg (PDF, 488 kB)

Formål

Forundersøkelsen kan legges ved søknader om tilskudd gjennom ulike ordninger. Rapporten gir også en god forberedelse til selve istandsettingsarbeidet.

Søknadsfrist

Løpende

Hva kan støttes?

Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15.

Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunal eie.

Det er en forutsetning at det nyttes håndverker/-e med kompetanse og erfaring innenfor antikvarisk bygningsarbeid, arkitekt/-er med kompetanse på bygningsvern eller tilsvarende.

Støttenivå

Normalt dekkes inntil 50 % av totalkostnaden per bygning.

Tilskuddet utbetales når vi har mottatt rapport/tegninger med kopi av betalt faktura. Dersom arbeidet ikke utføres i henhold til vilkårene i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må fylles ut og suppleres med nødvendige vedlegg. Tiltaket skal beskrives i detalj og kostnad og søknadssum spesifiseres.

Søknadene behandles og besvares fortløpende.

Til toppen