Tilskudd til forprosjekt i Forregion

Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning.
Søknadsfrist: Løpende

Forprosjekter er mindre forskningsprosjekter i bedrifter med liten eller ingen forskererfaring.

FORREGION skal jobbe for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. 
Les mer om FORREGION

Vilkår for å kunne søke om midler til et forprosjekt er at:

 • bedriften er lokalisert i Innlandet
 • bedriften har liten eller ingen erfaring fra samarbeid med forskningsmiljøer

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten tildeles etter statsstøtteregelverket. Dette legger føringer for hva slags aktiviteter det er lov å støtte, hvilke kostnader det offentlige kan dekke, og hva som er maksimal støtteandel.

Kostnader som kan støttes er:

 • personal- og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester
 • andre driftskostnader

Det gis ikke støtte til:

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier

Hvordan søker du?

Vi anbefaler at søknaden sendes inn i samarbeid med en kompetansemegler.

Du sender søknaden elektronisk via Regionale forskningsfond sin nettside.
Her finner du også fullstendig retningslinjer for søknadsordningen.

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Behandling av søknaden

 • Det er løpende behandling av forprosjektsøknader.
 • Fylkeskommunen vurderer om søknaden fyller de formelle kravene.
 • Fylkeskommunen har ansvar for å følge opp søkerne og tildelingene.
 • Behandlingstiden er satt til maks. 30 dager.

Kontakt oss

Ved spørsmål, ta kontakt med