Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Formålet med ordningen er å støtte arbeidet organisasjoner og foreninger gjør mot vanskeligstilte grupper. Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Hvem kan søke?

Ideelle organisasjoner og foreninger, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper som jobber med

 • forebyggende sosialt arbeid
 • rusmiddelforebyggende arbeid
 • arbeid med tiltak rettet mot utsatte grupper

Kriterier

Søker må

 • ha aktivitet i Innlandet
 • være registrert i Brønnøysundregisteret og oppgi organisasjonsnummer
 • ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt

Krav til søknaden

 • Søker må legge ved en plan eller beskrivelse for bruk av midlene.
 • Siste årsmelding og siste avlagte regnskap må legges ved søknaden.

Søknadsfrist

1. mars 2024

Søknadsvurdering

 • Organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Innlandet fylkeskommune vil ikke bli prioritert.
 • Hvis en organisasjon får statlig støtte som følge av at de får midler fra denne ordningen, vil vi vektlegge dette ved tildeling. 
 • Organisasjoner på fylkesnivå blir prioritert framfor en lokal organisasjon. 

Ved annonsering skal det vises at organisasjonen eller foreningen får støtte fra Innlandet fylkeskommune.

Alle som får tildelt midler skal rapportere om hvordan de brukte pengene på regionalforvaltning.no innen 1. desember 2024.

Slik søker du

Søknaden skal sendes via regionalforvaltning.no.

Veiledning - slik sender du søknad i regionalforvaltning.no (PDF, 3 MB)