Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid. 
Søknadsfrist er løpende.

Hvem kan søke?

Kommuner, klynger og innovasjonsaktører, offentlige og private aktører i Innlandet fylke kan søke. Forutsetningen er at søker har etablert, eller ønsker å etablere, samarbeid med internasjonale partnere. Ordningen skal legge til rette for søknader til internasjonale finansieringsordninger.

Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler, Interreg-midler, Digital, Horisont Europa, Erasmus + og Nordiske kulturmidler. Andre ordninger kan vurderes.

 • Store prosjekter som er rettet mot eksempelvis Horisont Europa eller Digital kan søke om kr 150 000 kroner.
 • Mindre prosjekter som er rettet mot eksempelvis Erasmus +, EØS-ordningen, Interreg eller andre kan søke om 50 000 kroner.

Utvikle søknad til internasjonale prosjekter

Ordningen skal bidra til å utvikle søknad til internasjonale prosjekter, og kan dekke aktiviteter som nettverksarbeid, møtevirksomhet, reisestøtte og søknadsskriving.

Aktører fra alle sektorer oppfordres til å søke, samtidig vil vi i 2023 spesielt oppfordre kommuner og offentlige aktører til å søke.

Slik søker du

Søknaden sendes inn på

Regionalforvaltning.no

Søknaden må inneholde:

Hvem som søker, hvilken programordning som er relevant og eventuelle samarbeidspartnere:

 • forventet prosjektresultat
 • forprosjekt- og fremdriftsplan
 • budsjett og finansiering
 • i tillegg skal søknaden kort vise forankring til FNs bærekraftsmål

Krav om egenfinansiering

Det stilles krav om en egenfinansiering på minimum 50 prosent, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon. Det må vises til et budsjett og aktivitetsplanen der egeninnsats settes inn.

Det kan tildeles enten 50 000 eller 150 000 kroner avhengig av størrelsen på prosjektet. Søker velger selv søknadssum i regionalforvalning. Summen på 50 000 kroner er rettet imot nye eller mindre aktører, mens summen på 150 000 kroner er rettet mot større og erfarne aktører.

Midlene kan brukes til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til EU-programmene Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Interreg-midler, Digital, Horisont Europa, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler. Andre ordninger kan vurderes.

Tildelingskriterier

Disse kriteriene blir lagt vekt på når søknadene vurderes:

 • prosjektets kvalitet og forventet resultat
 • tiltakets betydning på lokalt, regionalt og europeisk nivå
 • en tilfredsstillende plan for partnerskap, planlegging, gjennomføring, styring og økonomistyring
 • sannsynlighet for å nå gjennom i en europeisk søknadsprosess
 • relevansen mellom prosjektets tematikk og FNs bærekraftsmål
 • aktører som søker om 150 000 kroner, skal bidra til å løse regionale utfordringer. Se gjerne til regionale planer.

Hva mer kan fylkeskommunen bidra med?

Ved tildeling av støtte tilbys oppstarts- og oppfølgingsmøter med Innlandet fylkeskommune. Informasjon om tiltak og prosjekter som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle. Fylkeskommunens internasjonale rådgivere følger opp prosjektene med aktiviteter under Europanettverk Innlandet der dette er relevant.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søknadene behandles fortløpende, så raskt som mulig. Tilsagn på innvilgede søknader sendes ut snarest og senest 6 uker etter godkjent søknad. 75% av tilskuddet utbetales på forskudd så fort prosjekteier har sendt inn anmodning om utbetaling. Resterende 25% av tilskuddet utbetales etter prosjektets slutt.

Rapportering

Det settes krav om en kort og enkel sluttrapport. Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap. Benytt tildelt skjema for sluttrapportering. Rapporteringsfrist vil stå i tildelingsbrevet. Rapporten må inneholde:

 • Hvorvidt det ble søkt på en internasjonal støtteordning, og resultatet av søknaden.
 • Beskrivelse av gjennomført tiltak og resultatoppnåelse mot valgte bærekraftsmål.
 • Regnskapsrapport med timelister pr dag/pr oppgave ifølge aktivitetsplanen.

Frist for rapportering er etter at internasjonal søknad har blitt vurdert, eller senest to år etter søknaden ble innvilget.

Innlandet fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.