Stedsutvikling i kommunesentre i distriktene - tilskudd for 2023

Kommuner kan søke om tilskudd til utvikling av lokalsamfunn i Innlandet – som bosted, for arbeidsplasser og besøkende i distriktskommunene. 
Søknadsfristen er 1. juni.

Formål

Tilskuddsordningen skal legge til rette for økt attraktivitet for sentrale tettsteder, både som bosted, for arbeidsplasser og besøkende i distriktskommunene.

Videreføring av dette arbeidet er et viktig ledd i å nå Innlandsstrategiens mål om «Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder», og å gjennomføre tiltak i Regional plan for det inkluderende Innlandet.

Hvem kan søke?

Alle de 36 kommunene i Innlandet som er definert innenfor sentralitetsindeks 4, 5 og 6 kan søke:

Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Våler, Åsnes, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Østre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

Kommuner i sentralklasse 5 og 6 vil prioriteres.

Se sentralitetsindeksen for kommuner 2020 på ssb.no

Hva kan kommunene søke om tilskudd til?

Kommunene kan søke om tilskudd til stedsutviklingsarbeid i kommunesentrene:

 • analyser og mulighetsstudier
 • planlegging og gjennomføring av opprustingstiltak i tettstedet

Kommunen må være ansvarlig søker, og det kan gis inntil 50 % tilskudd til kommunens andel i prosjektet. Arbeidsinnsats fra kommunalt ansatte kan ikke inngå i egenandelen. Andre offentlige bidrag eller private tilskudd og/eller dugnad kommer i tillegg.

Ordinær planlegging etter plan- og bygningsloven faller utenfor ordningen. Det gis ikke tilskudd til bygningsmessige arbeider.

Kvalitetskriterier

 • Søknaden må være forankret i en kommunal prioritering av stedsutviklingsarbeid hvor det er avsatt ressurser – både menneskelige ressurser, tid og penger til prosess, planlegging og gjennomføring av tiltak.
 • Medvirkning og mobilisering av lokale krefter med bred deltakelse fra næringslivet, lag og foreninger bør være en integrert del av prosjektet. Barn og unge skal involveres aktivt. Hensikten er å søke felles løft og samarbeid om gjennomføringen, og å sikre tilslutning til valg av konkrete løsninger.
 • Ved søknad om tilskudd til tiltak skal stedsanalyse, stedsutviklingsplan eller liknende helhetlig vurdering av sentrum, ligge til grunn for tiltakene og valg av løsninger.

Viktige kvalitetskriterier som er aktuelle å beskrive knyttet til prosess og tiltak

 • Ivaretakelse av klimahensyn og klimatilpasning (for eksempel knyttet til overvann)
 • Stedlige kulturminner og kulturmiljøer
 • Revitalisering av sentrale møteplasser/torg
 • Aktivisering av nærfriluftsområder og blå-grønn struktur
 • Trafikksikkerhet og bedrede forhold for gående, syklende og kollektivreisende
 • Universell utforming i prosesser og valg av løsninger
 • Kvalitet i utforming og valg av materialer
 • Integrering av kunst og ny arkitektur i prosjektene

Krav til søknaden

Søknaden skal minimum inneholde:

 • Kort om bakgrunnen for prosjektet
 • Beskrivelse av innholdet i prosjektet og referanse til sentrale kvalitetskriterier
 • Plan for organisering og gjennomføring av prosjektet
 • Finansieringsplan for prosjektet

Send søknad

Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no og merkes med "Tilskuddsmidler til stedsutvikling i kommunesentre" i emnefeltet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er 1. juni.

I 2023 er det avsatt totalt 2 millioner kroner til denne støtteordningen.