Tilskudd til arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Søknad

Søknadsskjema for tilskudd til arkitektfaglig bistand (PDF, 441 kB)

Formål

Formålet er å legge til rette for framtidig bruk av bygningen gjennom å skissere mulige løsninger innenfor fredningens ramme.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist, som betyr at søknader kan sendes inn hele året. 

Søknadene behandles og besvares fortløpende.

Hva kan støttes?

Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15.

Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunalt eie. 

Det er en forutsetning at arbeidet blir utført av arkitekter med kompetanse og erfaring innenfor antikvarisk bygningsarbeid.

Støttenivå

Normalt dekkes inntil 50 % av totalkostnaden per bygning.

Tilskuddet utbetales når vi har mottatt rapport/tegninger med kopi av betalt faktura. Dersom arbeidet ikke blir utført som avtalt i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må fylles ut og suppleres med nødvendige vedlegg. Tiltaket skal beskrives i detalj og kostnadene og søknadssummen skal spesifiseres.