Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Tilskuddsordningen gjelder områder i Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer som har tette trehusområder.  Søknadsfrist 1. november 2023.

Formålet med tilskuddsordningen er å hindre brann og spredning av brann i tett trehusbebyggelse og dermed unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier.

Formålet er i tillegg å skape lokalt engasjement, oppfordre til brannsikring og sikre at tiltak gjennomføres med hensyn til bygningens verneverdier.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. november 2023.

Hvem kan søke?

 • Eiere av bygninger/anlegg innenfor tette trehusområder.
 • Kommuner med tette trehusområder.
 • Kommunene kan også søke på vegne av private eiere og forvaltere av bygg i utvalgte tette trehusmiljø.

Kontakt kommunen ved spørsmål

Ta kontakt med den respektive kommune ved spørsmål om brannsikringstiltak på eiendommer innenfor de definerte tette trehusområdene.

Hva kan støttes?

Midlene fordeles av fylkeskommunen etter søknad om tilskudd til tiltak innenfor følgende hovedkategorier:

 • Oppdage brann
 • Hindre spredning av brann
 • Slukkeanlegg
 • Utarbeide brannsikringsplan

Tiltak det normalt ikke gis tilskudd til:

 • Tiltak som eierne er pålagt å ivareta som kontroller og utbedring av elektriske anlegg og piper og ildsteder
 • Utstyr for brannvesenet som er et kommunalt ansvar
 • Brannsikker søppelhåndtering som er et kommunalt ansvar

Støttenivå

Det gis ulik andel tilskudd til de ulike tiltakene, og det forventes at eier har en vesentlig egenandel. Det vil variere fra år til år hvor stor sum fylkeskommunen får til fordeling fra statsbudsjettet kap. 1429 post 73.

Krav til søknaden

Redegjørelse for tiltak det søkes om og søknadssum/kostnadsoverslag.

Alle søknader blir vurdert samlet og besvares så raskt som mulig.

Hva er tette trehusområder?

Brannutsatte, tette trehusområder av kulturhistorisk verdi er en type verneverdig kulturmiljø vi finner spredt over hele landet. Disse områdene kjennetegnes av at:

 • det er mer enn 20 hus i området.
 • området har gjennomgående trehusbebyggelse.
 • bebyggelsen er verneverdig.
 • husene er mindre enn åtte meter fra hverandre.
 • bebyggelsen skal i stor grad være fra før 1900, men noe nyere bebyggelse kan godtas hvis den er av spesiell kulturhistorisk verdi og risikoen for spredning av brann er stor, for eksempel i områder med helning eller med mye vind.
 • trehusområdet må ha flere eiere eller brukere.

Innlandet har tett trehusbebyggelse i Gjøvik (sentrum), Kongsvinger (Øvrebyen) og Lillehammer (Gamlevegen, Storgata og ved Søndre Park). Se kart over områdene. 

Slik søker du

Søknadsskjema finner du her.

Søknaden sendes til postmottak i Innlandet fylkeskommune: post@innlandetfylke.no