Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Nå kan det søkes om tilskudd til restaurering og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2023.  

Fylkeskommunen har fra 2020 fått overført ansvaret for tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. 

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til teknisk industrielle kulturminner (XLSX, 115 kB)

Søknadsfrist

1. november 2023. 

Hvem kan søke?

Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold. 

Formål

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal bidra til å sikre at vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. 

Som en del av dette arbeidet inngår ivaretakelsen av håndverkerkompetansen som er bygd opp ved de 15 prioriterte anleggene som inngikk i Riksantikvarens bevaringsprogram frem til 2020.

Hva kan du søke støtte om? 

Midlene skal fordeles etter søknad om tilskudd til konkrete tiltak innen

 • Sikring
 • Istandsetting
 • Vedlikehold
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering
 • Dokumentasjon
 • Mulighetsstudier

Ved fordeling skal opprettholdelse av tilstandsgrad og ivaretakelse av opparbeidet kompetanse (FDV-stillinger) ved de 15 prioriterte anleggene prioriteres.  Inntil det foreligger en ny verneplan eller bevaringsstrategi for tekniske og industrielle kulturminner, skal følgende deretter prioriteres:

 • Tekniske og industrielle anlegg som har bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur
 • Småindustri, håndverksbedrifter og verksteder, samt mellomstor industri, i henhold til Riksantikvarens fredningsstrategi frem mot 2020
 • Helhetlige tekniske og industrielle miljøer med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
 • Tekniske og industrielle anlegg som er sikret vern gjennom vedtak etter PBL og som har godt lokalt/regionalt engasjement og medfinansiering.
 • Bygg og anlegg som har et formelt vern etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven skal prioriteres. Unntatt fra dette er rullende og flyvende materiell.

Følgende prioriteres ikke ved tildeling av tilskudd:

 • Museal drift og/eller virksomhet.
 • Forsikring
 • Telefon/internett
 • Husleie
 • Kommunale skatter, avgifter og renovasjon
 • Snørydding, klipping av gress og annen ordinær utomhus skjøtsel
 • Oppvarming i publikumsareal utover frostsikring
 • Vakthold
 • Museal virksomhet og formidling
 • Drivstoff, drift og vedlikehold av biler og større verktøy

Støttenivå 

Det gis ulik andel tilskudd til de ulike tiltakene. Det vil variere fra år til år hvor stor sum fylkeskommunen får til fordeling fra Statsbudsjettet kap. 1429 post 72. 

Krav til søknaden

Digitalt søknadsskjema for ordningen må fylles ut og relevante vedlegg lastes opp/vedlegges søknaden. 

Alle søknader blir vurdert samlet og besvares så raskt som mulig. 

Krav til gjennomføring 

Det vises til vilkår og retningslinjer som fremgår av tildelingsbrev når det kommer til gjennomføring.  

Tilsagnet er gyldig ut neste år.