Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg

Formålet med dette tilskuddet er at flere bygninger og anlegg – også de uten formell vernestatus – kan bli tatt vare på for framtida.
Søknadsfrist er 15. januar 2024.

Hvem kan søke?

Eiere av verneverdige bygninger og anlegg kan søke. Det vil si privatpersoner, stiftelser, foreninger, sameier o.l.

I de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle.

Hvem kan ikke søke?

Kommuner og museer kan ikke søke på denne tilskuddsordningen.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om tilskudd til restaurering og istandsetting til et ordinært vedlikeholdsnivå, eller tilbakeføring til en dokumentert, historisk tilstand. Arbeidet skal utføres etter antikvariske prinsipper.

Kvalifiserte håndverkere som bruker tradisjonelle materialer og teknikker koster som regel mer enn moderne arbeidsmetoder. Vår tilskuddsordning er ment til å dekke hele, eller deler av denne antikvariske merkostnaden. Vi vil derfor ikke kunne fullfinansiere ditt prosjekt, men du kan søke om å få dekket inntil 50 % av kostnadene.

Fylkeskommunen vedtar sitt årsbudsjett fra år til år. Totalsummen som blir avsatt i budsjettet til denne ordningen vil dermed kunne variere.

Hva kan du ikke søke om støtte til?

 • flytting av bygninger
 • ren kopiering av forfalne bygninger
 • endring av utseende eller materialer som det ikke finnes historisk belegg for
 • standardheving som modernisering av kjøkken eller bad, elektrisk anlegg m.m.
 • energibesparende tiltak (her har ENOVA gode tilskuddsordninger)
 • møbler og løst inventar
 • prosjekter som allerede er igangsatt eller avsluttet

Hvordan skal du søke?

Denne søknadsordningen har ikke eget søknadsskjema, men følgende informasjon og vedlegg skal være med i din søknad.

1. Kontaktinformasjon

 • Navn, epostadresse, telefonnummer til eier og/eller kontaktperson
 • Bankkonto for utbetaling av tilskudd
 • Bygningens/anleggets adresse

2. Prosjektbeskrivelse

En komplett prosjektbeskrivelse bør ha et konkret prosjektnavn, og skal inneholde beskrivelser av:

 • nåværende tilstand
 • behovet for istandsetting
 • bruk av bygningen eller anlegget etter istandsetting
 • hva, rent konkret, istandsettingen vil innebære en fremdriftsplan med start- og sluttdato og viktige milepeler underveis

3. Budsjett og finansieringsplan

Budsjettet skal blant annet inneholde alle kostnader knyttet til arbeid og materialer. Ta kontakt med håndverkere for å få prisoverslag for arbeidet som skal utføres.

Finansieringsplanen skal vise hvordan prosjektets kostnader skal dekkes. Din søknadssum til fylkeskommunen skal føres opp i finansieringsplanen. Du kan søke om å få dekket inntil 50 % av prosjektets totalkostnader.

Vi forutsetter at egenfinansiering utgjør en del av finansieringen, det vil si bruk av dugnad, egne materialer og utstyr, gaver og private tilskudd, lån og egenkapital.

Dugnad defineres her som eget eller andres arbeid som utføres i fritida. Dugnadsarbeid verdsettes med 350 kroner per time. Dugnadsinnsatsen er med på å finansiere nødvendige utgifter i prosjektet, og skal derfor føres opp både som kostnad i budsjettet og tilsvarende finansiering i finansieringsplanen.

4. Nødvendige vedlegg

For å kunne vurdere din søknad trenger vi fotografier som viser nå-situasjonen:

 • alle fasader
 • bygningens beliggenhet i landskapet/gatemiljø
 • relevante bygningsdetaljer (dekor, slitasje m.m.)

Vi trenger detaljerte, målsatte tegninger som viser:

 • alle fasader etter gjennomføring av planlagte tiltak
 • bygningens grunnplan før og etter tiltak

Vi trenger kart som viser: 

 • bygningens eller anleggets lokalisering i forhold til omkringliggende landskap/bygninger
 • eventuelle historiske fotografier av bygningen, eller tilsvarende bygninger i nærmiljøet kan også være av stor interesse, og bør legges ved.

Søknadsfrist 15. januar 2024

Fra og med søknadsåret 2023 er den årlige søknadsfristen 15. januar.

Slik sender du inn søknaden

Send søknaden på e-post til post@innlandetfylke.no eller
Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar.

Det er viktig at så mye som mulig av informasjonen ligger ved søknaden. Søknaden må være komplett, men tilleggsinformasjon kan eventuelt ettersendes.

Når du har sendt inn søknaden, vær oppmerksom på at du ikke skal sette i gang arbeidet før fylkeskommunen har ferdigbehandlet søknaden, og prosjektet er godkjent.

Som regional kulturminnemyndighet er det fylkeskommunen som kan godkjenne prosjektet med hensyn til kulturminneloven, og som bestemmer vilkårene for arbeidet som skal utføres.

Husk at du i tillegg må avklare med kommunen eller andre myndigheter om prosjektet er i tråd med øvrig lov- og regelverk.

Hvordan blir søknaden din behandlet?

Fylkeskommunen vil vurdere søknaden ut fra ulike kriterier for bygningen eller anlegget. Vi ser blant annet på bygningens eller anleggets:

 • regionale eller nasjonale verneverdi
 • arkitektoniske og kulturhistoriske verdi
 • opprinnelighet (autentisitet)
 • sjeldenhet
 • verdi som del av et helhetlig kulturmiljø
 • tekniske tilstand

Selve restaureringsprosjektet vurderer vi ut fra:

 • om prosjektet kan la seg gjennomføre
 • håndverkernes antikvariske kompetanse
 • mulighet for kompetanseoverføring gjennom kurs o.l.
 • om prosjektet kan ha overføringsverdi til lignende prosjekter

Vi ser gjerne at du formidler prosjektet og resultatene til flere gjennom sosiale medier eller andre kanaler. Ved fordeling av våre tilskudd vil vi i tillegg ta hensyn til geografisk fordeling i fylket.

Når kan du forvente svar på søknaden?

Du kan forvente å få svar på søknaden din innen 15. mars.

Hva skal du gjøre når du får innvilget søknaden?

Et positivt vedtak om støtte fra denne ordningen er gyldig i to år fra du har mottatt vårt brev om vedtaket.

Sammen med vedtaksbrevet vil du få tilsendt fylkeskommunens generelle vilkår for tilskudd, og et akseptskjema som vi ber deg signere. I våre vilkår vil du finne detaljerte bestemmelser for rapportering, regnskapsføring og utbetaling.

Hva kan du gjøre hvis søknaden din ble avslått?

Du har, i tråd med forvaltningsloven, mulighet til å klage på vedtaket som fylkeskommunen har fattet. Du må sende inn klage innen tre uker etter at du har mottatt vedtaksbrevet fra fylkeskommunen.

Seksjonen som behandlet din søknad vil da først vurdere klagen. Hvis seksjonen opprettholder sitt opprinnelige vedtak, vil klagen din bli videresendt til fylkestingets klagenemnd for behandling.

Har du spørsmål? 

Ved spørsmål kan du henvende deg til vår kontaktperson for bygningsvern i din kommune.

Her finner du oversikt over våre kommunekontakter for bygningsvern.