Tilskudd til forundersøkelse av fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for tilskudd til forundersøkelse (PDF, 488 kB)

Formål

Forundersøkelsen kan legges ved søknader om tilskudd gjennom ulike ordninger. Rapporten gir også en god forberedelse til selve arbeidet med istandsetting.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist, som betyr at søknader kan sendes inn hele året. 

Søknadene behandles og besvares fortløpende.

Hva kan støttes?

Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15.

Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunal eie.

Det er en forutsetning at de som utfører arbeidet er håndverkere med kompetanse og erfaring innenfor antikvarisk bygningsarbeid, arkitekter med kompetanse på bygningsvern eller tilsvarende.

Støttenivå

Normalt dekkes inntil 50 % av totalkostnaden per bygning.

Tilskuddet utbetales når vi har mottatt rapport/tegninger med kopi av betalt faktura. Dersom arbeidet ikke blir utført som avtalt i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må fylles ut og suppleres med nødvendige vedlegg. Tiltaket skal beskrives i detalj og kostnadene og søknadssummen skal spesifiseres.