Tilskudd til istandsetting av freda bygninger og anlegg

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2023.

Søknadsskjema

Gå til søknadsportalen Digisak:

Søknadsskjema

Søknadsportalen krever innlogging via ID-porten. 

Ta kontakt med oss på Kulturarv dersom du ikke kan logge inn via ID-porten. 

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er istandsetting av freda bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå. Tilskuddet skal dekke hele eller deler av merkostnadene ved en antikvarisk riktig utførelse av arbeidet.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, stiftelser, styre i foreninger/sameier eller liknende som eier freda bygninger og anlegg kan søke.

Søknadsfrist

1. november 2023. 

Hva kan støttes?

  • Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven §  4,15 og 19.
  • Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunalt eie. Det gis kun tilskudd til istandsetting, ikke til standardheving.
  • For større tiltak er det mulig å søke om tilskudd flere år på rad, men bare for ett år om gangen.
  • Det er en forutsetning at det er håndverkere med relevant kompetanse innenfor antikvarisk bygningsarbeid som utfører arbeidet.

Det blir lagt vekt på: 

  • arkitektonisk og kulturhistorisk verdi
  • graden av opprinnelighet
  • sjeldenhet
  • at bygningen utgjør en viktig del av et helhetlig kulturmiljø
  • bygningens tekniske tilstand

Støttenivå

Det gis ingen fast andel av kostnadene, men det forventes at eier har en vesentlig egenandel. Normalt gis det tilskudd på inntil 50 % av totalkostnaden, jf. forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie §7.

Det varierer fra år til år hvor stor sum fylkeskommunen får til fordeling fra statsbudsjettet kap. 1429 post 71.

Utbetaling

Normalt forskutteres tilskuddsbeløpet av eier og utbetales når vi har mottatt tilbakemeldingsskjema med tilstrekkelig dokumentasjon. Ved større tilskuddsbeløp kan delutbetalinger foretas etter samme kriterier.

Dersom arbeidet ikke blir utført som beskrevet i tildelingsbrev, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Digitalt søknadsskjema for ordningen må fylles ut, og relevante vedlegg lastes opp i den digitale søknadsportalen.

Alle søknader blir vurdert samlet og besvares så raskt som mulig.

Krav til gjennomføring

Vilkår og retningslinjer for gjennomføring av tiltak fremgår av tildelingsbrev.  

Tilskudd er gyldig i tre år. 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på Kulturarvseksjonen.

Eiere som bor i tidligere Oppland og i Nord-Østerdalen kan også ta kontakt med bygningsvernrådgivere i sin region: