Tilskudd til verdensarv

Eiere av kulturmiljø som som inngår i Røros bergstad og Cirkumferensen kan nå søke midler. Søknadsfrist er 1. november 2023.  

Er du eier eller forvalter av kulturmiljø i Innlandet som står på Unescos verdensarvliste som del av Røros bergstad og Circumferensen? Nå kan du søke om midler til istandsetting og nødvendige tiltak.  

Slik søker du

Søknader sendes til postmottak@innlandetfylke.no

Søknadsfrist

1. november 2023. 

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til at verdensarvområdene utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. De framstående universelle verdiene skal sikres og ivaretas. 

Tilskuddsposten skal medvirke til at skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av kulturmiljø følger beste praksis og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Hvem kan søke?

Tilskudd gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. For Innlandet gjelder dette Circumferensen i kommunene Os og Tolga. Følgende kan søke: 

 • Fylkeskommuner
 • Kommuner
 • Museer 
 • Organisasjoner
 • Bedrifter
 • Privatpersoner

Hva kan vi gi støtte til?

Tilskudd gis til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturmiljø og landskap i verdensarvområdet.

Tilskudd fra posten skal sees i sammenheng med midler til norske verdensarvområder, kap. 1420 post 81 på Miljødirektoratets budsjett.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

 • Verdensarvrådets prioriteringer i handlingsplanen
 • Kapasitet, kompetanse og finansering til å gjennomføre tiltaket 
 • Fylkeskommunen og Riksantikvaren kan selv prioritere og initiere andre oppgaver og tiltak. Ved fordeling av tilskudd legger vi vekt på tiltak og prosjekter som bidrar til:
  • å bevare de universelle verdiene som er definert i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og bærekraftig bruk
  • å fremme kompetanse om håndverksteknikker, istandsetting av kulturminner, skjøtsel, tradisjonell bruk m.v.
  • bærekraftig reiseliv og næringsvirksomhet som styrker verdensarvverdiene
  • å stimulere lokalt engasjement og eierskap
  • forskning og ny kunnskap om verdensarven
  • risikohåndtering, slik som brannsikring og beredskap, for å sikre verdensarven mot uønskede klima, natur- og miljøpåvirkninger

Krav til egenandel

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50-70% av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette gjelder tilskudd til verdensarvkoordinatorer. Andre unntak må vurderes i lys av formålet med tiltaket, kulturminnets verdi, eiers nytte og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar. 

Gode tips til søknaden

Her finner du informasjon om hva en god søknad bør inneholde

Verdensarvsområder forplikter

Unescos verdensarvkonvensjon har som mål å verne kultur- og naturarv som har framstående universell verdi. Verdensarvområdene utgjør en felles arv på tvers av landegrensene.

Som statspart til verdensarvkonvensjonen er Norge forpliktet til å verne og formidle verdensarv ved hjelp av utdanningsprogrammer og informasjon.