Regional plan for det inkluderende Innlandet

5 Handlingsprogram

Handlingsprogrammet konkretiserer hvordan vi skal nå målene i Regional plan for det inkluderende Innlandet.

Dette er synliggjort som større satsinger og er både nye og igangsatte prosjekter, piloter og programmer som støtter oppunder mål og strategier.
I tillegg er relevante, vedtatte strategier og handlingsprogram for Innlandet, koblet til handlingsprogrammet.

Innlandet er stort og mangfoldig, og handlingsprogrammet søker å speile dette. Målsetningen har vært å gjøre planen mer relevant for alle kommuner og regioner i Innlandet og å motivere og inspirere til sterkere tverrfaglig samarbeid, også på tvers av forvaltningsnivåer.

Handlingsprogrammet er derfor delt opp i:

  • fylkessatsinger
  • distriktssatsinger
  • by- og regionsentersatsinger

Interkommunale politiske råd har også strategier som kan være relevante for samarbeid om gjennomføring av planen. Det skal jobbes videre med å forankre og iverksette planens handlingsprogram, som ses i sammenheng med strategier og satsinger i de interkommunale rådene.

Nye samarbeidsavtaler mellom Innlandet fylkeskommune og hvert av de interkommunale politiske rådene blir lagt til grunn for et forsterket samarbeid og innsats om oppfølging av regional plan.

Handlingsprogram for 2024 er en oppdatert versjon av handlingsprogram 2023 som ble vedtatt i fylkestinget 21. februar 2023.

Fylkesutvalget fordelte midler til satsinger i handlingsprogrammet 9. mai 2023 i sak 59/2023.

Oppdateringen er en generell oppdatering med presiseringer. I tillegg er det lagt inn nye satsinger. Det er også lagt inn satsinger som har fått innvilget søknad om støtte.

Saksframlegg og protokoll fra behandlingen i fylkesutvalget 5. mars 2024: PS 38/2024

Hva satser vi på?

Handlingsprogrammet er bygd opp etter planens tre satsingsområder:

  • kompetanse og livslang læring
  • arbeidsliv og arbeidsplassutvikling
  • lokalsamfunn, møteplasser og kultur

Utviklingen av det inkluderende Innlandet skal bygge på visjonen om Innlandet som er nedfelt i Innlandsstrategien: Eventyrlige muligheter. Denne visjonen skal vi ha som ledestjerne i arbeidet.

Hovedmålet er:

Innlandet skal være et inkluderende samfunn for alle

5.1 Kompetanse og livslang læring

Mål

I 2030 har Innlandet relevant og tilgjengelig utdanningstilbud som fremmer inkludering og livslang læring for alle.

5.1.1 Fylkessatsinger

Ansvarlig: Statsforvalteren
Samarbeidspartnere: kommuner og regioner, skoler og lokalsamfunn, Innlandet fylkeskommune, KS og NAV
Koblinger til andre satsinger: K2 og K3
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: videregående skoler, Karriere Innlandet, NAV, arbeidslivsorganisasjonene og opplæringskontorene
Koblinger til andre satsinger: K5 og A1
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet, NTNU, Fagskolen i Innlandet, Karriere Innlandet, høgskolesentrene i Tynset og Kongsvinger, KS, NAV, Statsforvalteren, interkommunale politiske råd, arbeidslivet og Høyskolen for yrkesfag (HØFY)
Koblinger til andre satsinger: K7, K8, K10, A3
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: fylkeskommunale og kommunale råd, frivillige organisasjoner og kommuner
Koblinger til andre satsinger: K10, L5 og L6
Prioritering: lang sikt

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: kommuner, frivillige organisasjoner, Likestillingssenteret, NAV, Statsforvalteren, Sametinget, Bufdir, Glomdalsmuseet og Skogfinsk museum
Koblinger til andre satsinger: A1, L2, L4 og K9
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: kommuner, interkommunale politiske råd, Karriere Innlandet, Innlandet fylkes flerkulturelle råd, frivillige organisasjoner og arbeidslivet
Koblinger til andre satsinger: K9 og L4
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

5.1.2 Distriktssatsinger

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren, kommunene og voksenopplæringssentrene
Samarbeidspartnere: universitets- og høgskolesektoren
Koblinger til andre satsinger: K3 og A1
Prioritering: kort sikt (igangsatt)

Ansvarlig: Valdres næringshage og Rørosregionen næringshage i samarbeid med interkommunale politiske råd i de to regionene
Samarbeidspartnere: Trainee Innlandet, Trainee Trøndelag, offentlige og private arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, NAV, NHO og LO
Koblinger til andre satsinger: A1 og A5
Prioritering: kort sikt som ordinær trainee-ordning, lang sikt for å utvikle egen ordning for innvandrere

Ansvarlig: Voksenopplæringssenteret og andre frivillige organisasjoner, kommuner og arbeidslivet
Samarbeidspartnere: kommuner og interkommunale politiske råd og NAV
Koblinger til andre satsinger: K4, L5 og L6
Prioritering: kort sikt

 

5.1.3 By- og regionsentersatsinger

Ansvarlig: Høgskolen i Innlandet og NTNU i Innlandet
Samarbeidspartnere: Innlandet fylkeskommune, Regionalt partnerskap, Fagskolen i Innlandet, høgskolesentrene i Innlandet, Karriere Innlandet og relevante regionselskaper
Koblinger til andre satsinger: koblet til mange satsinger og strategier
Prioritering: kort sikt

Ansvarlig: Hamarregionen utvikling
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet ved Spillskolen og Future classroom, NTNU, VRINN, Hamar Game Collective, IT-virksomheter, IT-utdanninger og NAV
Koblinger til andre satsinger: A1 og A6
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

5.2 Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling

Mål

I 2030 har Innlandet et inkluderende og innovativt arbeidsliv, som sikrer arbeidsdeltakelse og verdiskaping.

5.2.1 Fylkessatsinger

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: Karriere Innlandet og aktuelle arbeidslivsvirksomheter, KS, Statsforvalteren, NAV, NHO, LO, Regionalt partnerskap og Likestillingssenteret
Koblinger til andre satsinger: K3, K6, K7 og K8
Prioritering: kort sikt (arbeidet settes i gang i 2024)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: Kompetanseforum Innlandet, kommuner, interkommunale politiske råd, utdannings- og forskningsinstitusjoner og relevante arbeidslivsaktører
Koblinger til andre satsinger: A1 og A7 og handlingsprogrammene for Regional plan for samfunnstryggleik og Regional plan for klima, energi og miljø
Prioritering: kort sikt

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: klyngene i arbeidslivet, forskningsmiljøer, NTNU, Høgskolen i Innlandet, Fagskolen i Innlandet og andre
Koblinger til andre satsinger: A1 og A2
Prioritering: kort sikt

 

5.2.2 Distriktssatsinger

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: Nasjonalt senter for fjell-landbruk, Storsteigen videregående skole, Fagskolen i Innlandet, landbruksorganisasjonene, Statsforvalteren, kommuner og interkommunale politiske råd i Valdres, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdal
Koblinger til andre satsinger: K8, A1 og A3
Prioritering: kort sikt

Ansvarlig: kommuner og interkommunale politiske råd
Samarbeidspartnere: Statsforvalteren, Innlandet fylkeskommune, Karriere Innlandet, utdannings- og forskningsinstitusjoner, høgskolesentrene i Innlandet og KS
Koblinger til andre satsinger: K1, K3, K6 og K7
Prioritering: kort sikt

 

5.2.3 By- og regionsentersatsinger

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune og Regionalt partnerskap
Samarbeidspartnere: Statsforvalteren, arbeidslivet, Høgskolen i Innlandet, NTNU i Innlandet, Fagskolen i Innlandet, Karriere Innlandet, høgskolesentrene i Innlandet, interkommunale politiske råd og regionale utviklingsselskaper
Koblinger til andre satsinger: A2 og A9
Prioritering: kort sikt

Ansvarlig: NAV
Samarbeidspartere: Innlandet fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet og danske forskere og regionale utviklingsselskaper – Statsforvalteren og fylkeskommunen ønsker å følge prosjektet.
Koblinger til andre satsinger: K2, K3 og A1
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: NCE Manufacturing/Læringsfabrikken
Samarbeidspartnere: NAV Vestre Toten, OFII, NAV på fylkesnivå og Gjøvikregionen Utvikling
Koblinger til andre satsinger: A1
Prioritering: kort sikt (settes i gang 2024)

Ansvarlig: Hamarregionen utvikling 
Samarbeidspartnere: Innlandet fylkeskommune, NAV, Elverum-, Gjøvik- og Lillehammer-regionene. Det kan også være relevant for andre kommuner og regioner.
Koblinger til andre satsinger: A1, A7, A9 og L13
Prioritering: kort sikt

Ansvarlig: Gjøvik-regionen utvikling (interkommunalt politisk råd)
Samarbeidspartnere: Gjøvik kommune, Studentsamskipnaden NTNU
Koblinger til andre satsinger: A1, A2 og A6
Prioritering: kort sikt

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune og interkommunale politiske råd for Gjøvik-, Hamar- og Kongsvinger-regionene
Samarbeidspartnere: arbeidslivet, kommuner og Innlandet fylkeskommune
Koblinger til andre satsinger: A1 og A9 
Prioritering: lang sikt

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune, Grensekomiteen Innlandet-Dalarna, Grensekomiteen ARKO, Sør-Østerdal interkommunale politiske råd og Kongsvinger- og Fjell-regionene
Samarbeidspartnere: de svenske grensekommunene, Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Region Värmland og Länsstyrelsen i Värmland
Koblinger til andre satsinger: koblet til A1 og A7
Prioritering: lang sikt

5.3 Lokalsamfunn, møteplasser og kultur

Mål

I 2030 har Innlandet attraktive, tilgjengelige og bærekraftige byer og lokalsamfunn for alle.

5.3.1 Fylkessatsinger

Ansvarlig: Statsforvalteren
Samarbeidspartnere: Innlandet fylkeskommune, Husbanken Øst, NAV Innlandet, NAV Hjelpemiddelsentral, Statsforvalteren i Innlandet og kommunene
Koblinger til andre satsinger: L9, L10 og L11
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune og fylkeskommunale råd
Samarbeidspartnere: kommunene, interkommunale politiske råd, Statsforvalteren og KS
Koblinger til andre satsinger: L3, L5, L6, L9, L10, L11 og L14 
Prioritering: kort sikt

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: kommuner, interkommunale politiske råd, og frivillige organisasjoner
Koblinger til andre satsinger: L5, L13 og Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune.
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Glomdalsmuseet, 
Samarbeidspartnere: Innlandet fylkeskommune Skogfinsk museum, Blokkodden, Sametinget, Høgskolen i Innlandet og frivillige organisasjoner 
Koblinger til andre satsinger: K5
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: frivillige organisasjoner, kommuner, interkommunale politiske råd og forskningsinstitusjoner
Koblinger til andre satsinger: K5, L6 og Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: kommunene, Statsforvalteren, KS, NAV og relevante frivillige organisasjoner
Koblinger til andre satsinger: L5 og L7 og Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune
Prioritering: kort sikt (arbeidet skal settes i gang i 2024)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: fylkeskommunale råd, Statsforvalteren, relevante frivillige organisasjoner, kommuner, næringsliv og forsknings- og kompetansemiljøer
Koblinger til andre satsinger: L1, L6 L9 L11, Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune og Mobilitetsstrategi for Innlandet
Prioritering: kort sikt

 

5.3.2 Distriktssatsinger

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: kommuner, interkommunale politiske råd, andre fylkeskommuner (Trøndelag), Distriktssenteret, FoU-miljøer
Koblinger til andre satsinger: koblet til flere andre satsinger
Prioritering: tas ut av handlingsprogrammet for 2024

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Østlandskforskning
Samarbeidspartnere: kommuner/lokalsamfunn, næringsliv, frivillige organisasjoner og målgrupper
Koblinger til andre satsinger: L2, L3, L7 og L11
Prioritering: kort sikt (arbeidet settes i gang i januar 2024)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune, kommunene og relevante lokale samfunnsaktører
Samarbeidspartnere: Distriktssenteret
Koblinger til andre satsinger: L1, L6, L7 og L11
Prioritering: kort sikt (løpende arbeid)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: Husbanken, Statsforvalteren, kommunene i Valdres og Nord-Østerdal
Koblinger til andre satsinger: L1 og L9 
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: Distriktssenteret, Merkur-programmet, nærbutikker og kommuner, 
Koblinger til andre satsinger: L9
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

 

5.3.3 By- og regionsentersatsinger

Ansvarlig: Beitostølen utvikling
Samarbeidspartnere: Beitostølen Helsesportsenter, Valdres Natur- og Kulturpark og andre lokale næringsaktører
Koblinger til andre satsinger: L14
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune
Samarbeidspartnere: 11 samarbeidskommuner, arbeidslivet, Statsforvalteren, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet 
Koblinger til andre satsinger: A6, A9 og A10
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Innlandet fylkeskommune og regionsenterkommunene
Samarbeidspartnere: arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner, interkommunale politiske råd
Koblinger til andre satsinger: L2 og L3
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit)
Samarbeidspartnere: Gjøvik kommune, NTNU Gjøvik, Fagskolen Innlandet og andre eksterne
Koblinger til andre satsinger: L14
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)

Ansvarlig: Fremtiden i våre hender Innlandet
Samarbeidspartnere: Sparebank Stiftelsen DNB, Interkommunalt politisk råd
Koblinger til andre satsinger: K9
Prioritering: kort sikt (arbeidet er satt i gang)