Regional plan for det inkluderende Innlandet

4 Lokalsamfunn, møteplasser og kultur

Mål

I 2030 har Innlandet attraktive, tilgjengelige og bærekraftige byer og lokalsamfunn for alle.

Indikatorer knyttet til målet:

 • Trivsel i nærmiljøet: andel som oppgir at de trives i nærmiljøet sitt.
 • Føle seg utenfor: andel som oppgir at de ofte føler seg utenfor.
 • Tilgang til rekreasjonsområder: andel bosatte med trygg tilgang til rekreasjonsområder.
 • Tilgjengelighet på servicetilbud: andel som oppgir at de har problemer med tilgjengelighet på butikker og servicetilbud i sin kommune på grunn av nedsatt funksjonsevne eller manglende tilrettelegging.
 • Tilgjengelighet på offentlig transport: andel som oppgir at de har problemer med tilgjengelighet på offentlig transport i sin kommune på grunn av nedsatt funksjonsevne eller manglende tilrettelegging. 
   

Kunnskapsgrunnlag: 4 Lokalsamfunn, møteplasser og kultur

4.1 Utfordringer og muligheter i Innlandet

Attraktive og levende byer og lokalsamfunn

Vi må investere mer i byene for å gjøre de attraktive, både for stor og liten. Med muligheter i byene, og et bedre kollektivtilbud fra tettstedene, vil Innlandet bli et sted for alle.

Maren Henriksen (16) fra Lillehammer

Attraktive byer, tettsteder og nærmiljøer er viktig for innbyggere, næringsliv og besøkende.

Regionsentrene, omkringliggende kommunesentre og bygder er gjensidig avhengig av hverandre.

Sterke regionsentre er nødvendig for et godt tjeneste- og utdanningstilbud og et robust kultur- og næringsliv. Det gir grunnlag for utvikling av regionalt samarbeid, nyskaping, vekst og utvikling i hele Innlandet.

I et fylke med store avstander og små lokalsamfunn, kan det være utfordrende å opprettholde gode tilbud der folk bor. Fritidsinnbyggere bidrar til styrket grunnlag for lokal handel og service. På den annen side kan de utfordre tjenestetilbudet for små kommuner.

Levende lokalsamfunn er viktig for alle som bor i og besøker fylket. Det handler om stedets evne til å skape utvikling gjennom egne tiltak. Dette skapes i samarbeid mellom det offentlige, innbyggere, lokalt kultur- og næringsliv samt frivillige organisasjoner. Gode møteplasser bidrar til å skape levende steder.

I tillegg til relevante jobber og offentlige tjenester, er møtesteder for opplevelser og ulike kulturtilbud avgjørende.

Boliger for alle

Mann med utviklingshemming på terrassen sin - Klikk for stort bilde Ferskvann Gode bomiljøer og ulike typer eie- og leieboliger er en forutsetning for levende lokalsamfunn i fylket.

Med et økende antall eldre, må det skapes boliger og bomiljøer som fungerer gjennom hele livet. Da kan flere bo hjemme lenger. Behovet for ressurskrevende institusjonsplasser blir dermed mindre. Gode og sentralt beliggende tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet er en sentral oppgave for kommunene.

I sentrale områder ekskluderes mange fra boligmarkedet på grunn av høye boligpriser. Knapphet på arealer og sterk byfortetting kan gi dårligere kvalitet på bomiljø og uteområder.

Distriktene mangler ofte tilgang til egnede boliger. Prisforskjellen mellom nye og brukte boliger er utfordrende. En sterkere innsats, og offentlig-privat samarbeid, er nødvendig for å bedre boligtilbudet i distriktene. Dette er viktig både for å beholde egne innbyggere og rekruttere nye.

Tilgjengelighet og mulighet for alle til å delta

Lokalsamfunn må utformes slik at barndom, oppvekst og voksenliv gir tilgang på godt utformede universelle omgivelser. Det er avgjørende for inkludering og deltakelse.

Dette er nedfelt i Likestillings- og diskrimineringsloven og handler om likeverd og like muligheter. Det handler også om åpne og trygge lokalsamfunn med plass for alle, uavhengig av blant annet tro, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Universell utforming gjør at alle, uansett funksjonsevne, opplever god tilgjengelighet både ute og inne, i egen bolig, i institusjoner og på offentlige plasser. Mulighet til å delta i lek, aktivitet og organiserte fritidstilbud skal gjelde alle, uavhengig av funksjonsevne.

Like viktig er nærhet til butikk, arbeidsplass, barnehage og skole, kultur- og fritidsaktiviteter, møteplasser og friområder. Nærhet og god tilgjengelighet til hverdagens aktiviteter kan også stimulere flere til å gå, sykle eller bruke lette elektriske kjøretøy.

Universell utforming omhandler også service, tjenester og IKT-løsninger.

God mobilitet er en forutsetning for deltakelse og inkludering. Innlandets spredte bosetting og lange avstander gir stor bilavhengighet. Det er utfordrende å ha et offentlig transporttilbud for alle, særlig i distriktene. God infrastruktur for både veg og bane er en viktig forutsetning for mobilitet i Innlandet.

I denne regionale planen betyr mobilitet muligheten for innbyggere, deltidsinnbyggere og besøkende til å forflytte seg for å kunne delta i samfunnsliv, arbeidsliv og fritidsaktiviteter.

Det er utarbeidet en egen mobilitetsstrategi for Innlandet. Den konkretiserer satsinger for økt mobilitet og tilgjengelighet.

Den digitale infrastrukturen

Digital tilgjengelighet er en utfordring. Mange steder er det dårlig dekningsgrad for fiber og mobiltelefon.

Tilgang til stabil digital infrastruktur er grunnlaget for utdanning, arbeidsliv, aktivitet og deltakelse i samfunnet. Det handler om barn og unges kommunikasjon, lek og læring. Det omfatter også arbeidslivets nye forventninger og muligheter til fjernarbeid. Tilgang til service og tjenester digitalt vil også være avgjørende, særlig for eldre.

Digital infrastruktur, digitale tjenester og tilbud må derfor ha lav brukerterskel og kunne benyttes av alle. Det krever at hele befolkningens digitale kompetanse stadig utvikles og vedlikeholdes.

Kulturarv og kulturliv

Innlandets historie og rike kulturarv er viktig for by- og lokalsamfunnenes identitet og innbyggernes tilhørighet og trivsel. Kulturarven med sine mange arenaer har en viktig funksjon i inkluderingsarbeidet. Mange legger ned mye frivillig innsats for å sikre og formidle kunnskap om kulturarven.

Det jeg savner i Innlandet er arrangementer for både barn, ungdommer, voksne og eldre. (...) Jeg tror sånne arrangementer kunne gjort Innlandet enda mer inkluderende, og det ville tiltrukket folk fra andre fylker også.

Benedicte Andrå (17) fra Løten

Folkekulturen står sterkt med blant annet musikk, dans og mat- og håndverkstradisjoner. Det er en rekke museer i Innlandet, flere med nasjonalt ansvar. Alle er viktige møteplasser som bidrar til å forvalte, formidle og utvide vår historiske hukommelse.

I et inkluderende samfunn er kunst- og kulturlivet mangfoldig, levende og inspirerende. Biblioteker, museer, idrettsanlegg og tilrettelagte friluftslivsområder, er viktige arenaer der mennesker kan møtes.

Ulike kulturarrangement og aktiviteter åpner for et mangfold av ulike uttrykk. Dette er viktig for læring, økt toleranse og fellesskapsfølelse og kan påvirke bolyst, trivsel og folkehelse. Levende kulturarv og kulturliv er også med på å skape levende byer og tettsteder.

Friluftsliv og de uformelle møteplassene

Personer som griller på Ilsengstiene i Stange. - Klikk for stort bilde Mostafa Pourbayat Innlandet har en unik og mangfoldig natur som gir innbyggere og tilreisende gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Friluftsliv i nærmiljøet gir anledning til daglig fysisk aktivitet og kan skape uformelle møteplasser for folk med ulik bakgrunn og i alle aldre.

Det er viktig å ivareta behovet for friområder og sammenhengende sti- og turveinett. Dette kan inspirere alle til å ta i bruk områdene. Uorganisert aktivitet etableres når nærmiljøet er tilrettelagt for det.

Frivillig arbeid, deltakelse og møteplasser

Lag og foreninger er viktige bidragsytere for inkludering og fellesskap i lokalmiljøet. Frivillige organisasjoner tilbyr et bredt spekter av fritidsaktiviteter. Idrettslige og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskap og helse- og omsorgstjenester er eksempler på dette.

Organisasjonslivet er en kilde til kompetanse og læring og en viktig arena for integrering og inkludering i sosiale felleskap.

For å forsterke deltakelse fra innbyggere med minoritets- og innvandrerbakgrunn er det aktuelt å aktuelt å legge til rette for kompetanseutvikling i frivillig sektor. Økt mangfoldskompetanse vil kunne utvide rammene for aktivitet og deltakelse.

I lokalsamfunn med befolkningsnedgang og aldrende befolkning, kan det bli utfordrende å opprettholde aktiviteten i frivillig arbeid. Dette kan gi utfordringer knyttet til rekruttering, lederutvikling og aktivitetstilbud.

Samtidig er eldre ofte en ressurssterk gruppe som sammen med deltidsinnbyggerne ønsker å gjøre en innsats.

Kulturstrategi for Innlandet 2021-2026 har en egen satsing på kulturelle arenaer, møteplasser og landskap.

Det flerkulturelle Innlandet

Innlandet har alltid vært et grenseområde og samfunn med mangfold hvor sørsamisk urbefolkning, skogfinner, romani/tatere representerer tre av fem nasjonale minoriteter. Deres historie, språk, kulturuttrykk og næringstradisjoner er en ressurs for innlandssamfunnet. Vi har et spesielt ansvar for å ivareta dette.

Innlandet har også mange innbyggere med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Kulturelt mangfold i lokalt samfunns- og arbeidsliv gir nye perspektiver og ressurser og kan inspirere til utvikling og nyskaping.

Et forsterket samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, arbeidsliv og frivillig sektor kan forsterke inkludering og deltakelse. Det er økende behov for å øke den flerkulturelle forståelsen og forsterke mangfoldskompetansen både i organisasjons-, arbeids- og samfunnsliv.

4.2 Strategier

Mål

I 2030 har Innlandet attraktive, tilgjengelige og bærekraftige byer og lokalsamfunn for alle.

Innbyggere

Det viktigste i lokalsamfunnet er menneskene og stedets identitet og kultur.

Sosialt bærekraftige samfunn er preget av tillit, trygghet, tilhørighet og lik tilgang til goder. Et likestilt og inkluderende samfunn betyr at ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets fordi de er annerledes.

De fysiske omgivelsene bidrar til å sette rammer for det sosiale livet. Det er avgjørende å tilrettelegge for deltakelse og samarbeid. Slik kan alle påvirke og bidra i utviklingen.

Strategier for å nå målet

Vi må:

 • sikre at byer og lokalsamfunn oppleves som attraktive og tilgjengelige
 • sikre tilgang til varierte og tilpassede boliger i hele fylket
 • sikre tilgang til aktivitet og friluftsliv i hverdagen
 • stimulere til forsterket deltakelse fra barn og unge i samfunns-, idretts- og organisasjonsliv
 • legge til rette for eldres deltakelse og bidrag i lokalsamfunnet
 • sikre lokal identitet og livskvalitet gjennom tilgang til kunst- og kulturopplevelser og lokal kulturarv
 • sikre at språk, kultur- og næringstradisjoner hos urfolk og nasjonale minoriteter er godt ivaretatt
 • sikre bosetting og god integrering av flyktninger og innvandrere
 • sikre rekruttering, engasjement og deltakelse i frivillig arbeid og møteplasser på tvers av generasjoner

Innovasjon og utvikling

Gjennom god samhandling kan det utvikles løsninger, tilbud og fysisk utforming som gir bedre lokalsamfunn for alle. Det handler om å stimulere lokale initiativ og sikre bred involvering som utløser ressurser.

Gode og åpne prosesser er nødvendig. Det forankrer valg av løsninger og sikrer levende og attraktive byer og lokalsamfunn med aktivitet og deltakelse.

Strategier for å nå målet

Vi må:

 • stimulere kommunene til by- og stedsutvikling sammen med lokalt kultur- og næringsliv, barn og unge og lag og foreninger
 • motivere til interkommunalt samarbeid eller nettverksarbeid for å løse utfordringer og levere tjenester med god kvalitet
 • oppfordre til samlokalisering og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor om innovative løsninger som sikrer tjeneste- og servicetilbud
 • bruke kunst og kulturarven i arbeidet med by- og stedsutvikling
 • sikre at tjenester og tilbud har lav brukerterskel og kan benyttes av alle

Infrastruktur og arenaer

Et stort fylke med spredt bebyggelse krever ulike løsninger. Det må tas utgangspunkt i stedenes egne ressurser og forutsetninger.

Infrastruktur handler om kulturhus, idrettsanlegg, bibliotek og museer. Velfungerende veier, jernbane og mobilitet er også en forutsetning for å kunne delta i organisasjons- og samfunnsliv.

Den digitale infrastrukturen er avgjørende for arbeidsliv og lek og læring hos unge. Formelle og uformelle arenaer handler om hvordan vi organiserer og samhandler for å videreutvikle sosiale fellesskap og forsterke inkluderingen.

Strategier for å nå målet

Vi må:

 • forsterke regionsentrene og den gjensidige interaksjonen de har med mindre omkringliggende lokalsamfunn for å sikre et godt handels-, tjeneste- og utdanningstilbud og et robust kultur- og arbeidsliv.
 • sikre kommunesentrenes tjenestetilbud, møteplasser og arrangementer
 • bygge ut digital infrastruktur for vekst og utvikling i samfunns- og arbeidsliv
 • sikre mobilitet og tilgjengelighet slik at alle kan delta i arbeids- og hverdagsliv
 • etablere møteplasser som inviterer til mangfold, aktivitet og læring

Handlingsprogram

Gå rett til handlingsprogrammet for tema lokalsamfunn, møteplasser og kultur:

Fylkessatsinger

Distriktssatsinger

By- og regionsentersatsinger