Regional plan for det inkluderende Innlandet

3 Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling

Tre illustrerte personer bygger hus. De snekrer, sager og bærer planke. - Klikk for stort bilde

Mål

I 2030 har Innlandet et inkluderende og innovativt arbeidsliv som sikrer arbeidsdeltakelse og verdiskaping.

Indikatorer knyttet til målet:

 • Endring i andel sysselsatte siste fem år: prosentvis endring de siste fem årene i hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatt med arbeidssted i Innlandet.
 • Mottakere av uføretrygd: andel av befolkningen 18–54 år som er mottakere av uføretrygd.
 • Arbeidsledighet: andel av arbeidsstyrken som er registrert helt eller delvis arbeidsledig hos Nav. 
 • Sysselsetting blant innvandrere: andel av innvandrere 20–66 år som er sysselsatt.
 • Lavinntekt: andel av befolkningen som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt.   

3.1 Utfordringer og muligheter i Innlandet

Et tilgjengelig arbeidsliv med og mulighet for alle til å delta

Mulighet til å delta i arbeidslivet skal gjelde alle, uavhengig av funksjon. Det er nedfelt i Likestillings- og diskrimineringsloven at arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Likestilling betyr i denne sammenhengen likeverd, like muligheter og like rettigheter. Et inkluderende arbeidsliv må kunne gi tilgang på godt utformede universelle arbeidsplasser og løsninger. Det er avgjørende for at hele arbeidskraftreserven skal kunne delta i arbeidslivet.

Behov for arbeidskraft

Innlandet har behov for arbeidskraft for å videreføre et godt velferdssamfunn. Eldrebølgen vil kreve mange nye arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig kan det være utfordrende å rekruttere rett kompetanse, spesielt i distriktene.

Arbeid er også grunnleggende for at hver enkelt skal føle seg inkludert i samfunnet og opprettholde en god levestandard. Et inkluderende arbeidsliv preget av mangfold og ulikheter gir rom for nytenking og innovasjon. Innovasjon og grønn omstilling vil kunne skape nye arbeidsplasser.

Utfordringer relatert til utenforskap

Det er høy andel unge utenfor utdanning og arbeidsliv. Samtidig er andelen uføre og lavinntektsfamilier høy i deler av fylket.

Lavinntektsfamilier er husholdninger med vedvarende lav inntekt.

Innlandet er blant fylkene med lavest andel yrkesaktive i arbeidsstyrken. Innsats må rettes mot å få arbeidskraftreserven inn i utdanning og arbeid.

Omstilling og endring i arbeidslivet

Arbeidslivet står overfor endringer som vil skje raskere enn tidligere. Økt digitalisering og robotisering vil føre til at mange jobber forsvinner. På den andre siden gir omstilling muligheter og behov for kompetanse og nye arbeidsplasser, blant annet for å dekke behovet innenfor velferdstjenestene.

Et flerkulturelt arbeidsliv vil også stille krav til økt mangfoldskompetanse og -ledelse. Endringene som skjer i arbeidslivet, vil også føre til at flere ønsker å etablere sin egen virksomhet. Omstillingen i arbeidslivet vil by på utfordringer for dem som har lav eller ingen utdanning eller står utenfor arbeidslivet.

Vi må legge til rette for samskaping mellom aktørene i privat og offentlig sektor for å løse denne utfordringen og skape et inkluderende arbeidsliv.

Hva er digitalisering? Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Digitalisering kan gi økt verdiskaping og innovasjon og bidra til å øke produktiviteten både i privat og offentlig sektor.

Varierte arbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser

Innlandet må dyrke fortrinnene. Og det må vi gjøre i lag, slik at vi kan konkurrere til oss folk. For uten folk, legges skoler ned og tjenester kuttes til beinet.

Magnus Grundstad (19) fra Follebu

Utvikling av relevante arbeidsplasser er særlig viktig for å rekruttere unge, nyutdannede personer som ønsker seg et liv i Innlandet. Vi må bygge videre på Innlandets fortrinn ved å skape attraktive, framtidsretta arbeidsplasser i Innlandet.

Dette gjelder jobber innen:

 • bioøkonomi
 • primærlandbruket- og matnæringer
 • grønn industribygging
 • reiseliv og opplevelser og kulturnæringer
 • cyber- og samfunnssikkerhet
 • nettverket VR-INN og spillmiljøet og AR- og VR-teknologi
 • helse- og velferdsteknologi

Samhandling i klynger og nettverk

Samhandling mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og offentlig virksomhet kan bidra til et innovativt næringsliv.

Dette skjer blant annet gjennom kompetanseheving og kunnskapsdeling i klynger og nettverk. Slik økes mulighet for innovasjon og verdiskaping.

Samarbeid og satsing vil øke FoUI-innsatsen i næringslivet. FoUI står for forskning, utvikling og innovasjon.

Arbeidsintegrering og kvalifisering

Innvandrere i Innlandet trenger gode løsninger for arbeidsintegrering og tilrettelegging for å komme inn i arbeidslivet. God tilrettelegging kan være mulighet til å etablere virksomhet eller kvalifisere seg for andre jobbmuligheter.

Fagkvalifiserte og høyt utdannende innvandre skal gis mulighet for å delta i arbeidslivet når utdanningen er godkjent (NOKUT). Integrering- og kvalifiseringsarbeidet skjer i nært samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner, sivilsamfunn og næringsliv.

Rekruttere relevant kompetanse

Det er utfordrende å rekruttere relevant kompetanse, spesielt i distriktene.

Manglende relevant kompetanse får stor betydning for bedrifters vekst og verdiskaping. Det kan også påvirke kvaliteten på kommunenes tjenestetilbud til sine innbyggere.

Praksisplasser og trainee-ordninger for dem med høy utdanning kan bidra til at flere unge rekrutteres og velger å bli boende i Innlandet. Dette gjelder ikke minst unge med innvandrerbakgrunn.

Nye rekrutteringsformer

To bussjåfører står mellom to busser - Klikk for stort bilde Ferskvann Det er for mange uten arbeid og utdanning i Innlandet. Mange innvandrere er kvalifiserte og har erfaring som fylket trenger. Samtidig er det vanskelig å komme seg i arbeid.

Flere bedrifter og virksomheter må utfordres til å tenke annerledes og mer innovativt om rekruttering. Spesielt er det viktig å unngå ulike former for diskriminering i rekrutteringsarbeidet. Både offentlig og privat virksomhet bør ansette og tilby opplæring på arbeidsplassen for personer uten eller med mangelfull CV.

Praksisplasser er viktig både som inngang til arbeidslivet og for å fullføre en fagutdanning.

Den digitale arbeidshverdagen

En god digital infrastruktur er helt sentralt for å drive næringsvirksomhet i Innlandet. Det er også en forutsetning for fjernarbeidsplasser.

Koronapandemien har vist at vi kan utføre jobbene våre hjemmefra selv om kontorlokalene er i det sentrale mjøsområdet eller Oslo. Den digitale arbeidshverdagen gir nye muligheter for flytting til Innlandet, ikke minst til distriktene.

Flere av deltidsinnbyggerne i Innlandet benytter fritidsboligen som arbeidssted. På den måten kan de tilbringe lengre perioder på hytta. Deltidsinnbyggere er personer som tilbringer mye tid i fylket vårt fordi de eier fritidsbolig her, men de er folkeregistrert i et annet fylke.

3.2 Strategier

Mål

I 2030 har Innlandet et inkluderende og innovativt arbeidsliv som sikrer arbeidsdeltakelse og verdiskaping.

Innbyggere

Arbeidsplasser er viktig for å beholde og rekruttere innbyggere.

Det er behov for arbeidskraft i mange bransjer. Samtidig er det en utfordring å skaffe arbeidskraft med rett kompetanse. Et arbeidsliv som legger til rette for å rekruttere og inkludere flere som ikke er arbeid, er derfor viktig.

Strategier for å nå målet

Vi må:

 • utvikle fleksible og varierte arbeidsplasser i hele fylket
 • utvikle et arbeidsliv som ivaretar likestilling, inkludering og mangfold
 • rekruttere mennesker med mangelfull CV eller redusert arbeidsevne
 • utvikle lederskap og mangfoldskompetanse som fremmer inkludering og kultur for læring hele livet
 • videreutvikle trainee-ordninger og praksisplasser for rekruttering av ung arbeidskraft

Innovasjon og utvikling

Det er behov for å tenke nytt innen rekruttering og utvikling av nye arbeidsplasser. Klynger og nettverk bidrar til erfaringsutveksling og innovasjon. Slik kan man fremme en inkluderende og utviklingsorientert organisasjonskultur der læring hele livet står sentralt.

Strategier for å nå målet

Vi må:

 • fremme innovasjon og nytenkning som styrker mangfoldsledelse og inkluderer flere i arbeid
 • fremme innovasjon i offentlig sektor som sikrer gode og tilgjengelige tjenester i hele fylket
 • utvikle kultur for medarbeiderdrevet innovasjon (intraprenørskap) i arbeidslivet
 • forsterke innovasjon i næringslivet som kan skape nye grønne arbeidsplasser

Infrastruktur og arenaer

Innlandet består av mange små og mellomstore bedrifter. Næringsgrunnlag, kunnskapsmiljøer og samarbeid er svært ulikt mellom regionene.

Det er etablert flere innovative klynger i fylket. De danner basis for videre utvikling av arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv.

Infrastruktur handler også om veg, bane og god digital tilgang for å sikre verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Strategier for å nå målet

Vi må:

 • sikre godt utbygd digital infrastruktur og bidra til at Innlandets arbeidsliv fremmer digitale og fleksible løsninger. Dette sikrer bosetting i hele fylket.
 • forsterke samhandling mellom kunnskaps- og forskningsmiljøer, klynger og bedriftsnettverk som grunnlag for nyskaping og vekst
 • utvikle desentraliserte, innovative kontorfellesskap
 • sikre mobilitet og transport som gir mulighet for arbeid i hele fylket

Handlingsprogram

Gå rett til handlingsprogrammet for tema arbeidsliv og arbeidsplassutvikling:

Fylkessatsinger

Distriktssatsinger

By- og regionsentersatsinger