Innlandsstrategien 2020-2024

5. Planporteføljen 2020-2024

Planporteføljen fra tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner er gjennomgått med formål å avklare status for de ulike planer/strategier.

Fylkestinget er opptatt av å lage en hensiktsmessig og oversiktlig planportefølje for Innlandet, og ønsker samtidig å redusere omfanget av planer og strategier. Dette har også høringspartene vært opptatt av i sine uttalelser, og når de har gitt innspill under de regionale samlingene som ble gjennomført vinteren 2020. Nedenfor gis en oversikt:

 • Nye regionale planer (og planer som implementeres).
 • Regionale planer som videreføres og rulleres/ revideres.
 • Regionale planer som videreføres inntil videre og avklares på et senere tidspunkt.

Nye regionale planer

1. Det inkluderende Innlandet

Erstatter/bygger på:

 • Regional plan for kompetanse, Oppland
 • Regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hedmark
 • Regional plan for det flerkulturelle Hedmark
 • Regional plan for folkehelse, Oppland
 • Regional plan for samferdsel, Hedmark
 • Regional plan for samferdsel, Oppland
 • Politikk for det flerkulturelle Oppland
 • Innlandet universelt utformet 2025, Hedmark og Oppland
 • Folkehelsestrategi, Hedmark
 • Plan for fysisk aktivitet, Hedmark
 • Strategiplan for idrett, Oppland
 • Kulturstrategi Hedmark
 • Kulturstrategi Oppland

2. Samfunnssikkerhet

Erstatter/bygger på:

 • Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, Hedmark
 • Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, Oppland
 • Regional plan for samferdsel, Hedmark
 • Regional plan for samferdsel, Oppland
 • Bredbåndstrategi, Oppland

3. Klima, energi og miljø

Erstatter/bygger på:

 • Regional plan for energi og klima, Hedmark
 • Regional plan for energi og klima, Oppland
 • Regional plan for samferdsel, Hedmark
 • Regional plan for samferdsel, Oppland
 • Regionale føringer for vindkraft, Hedmark
 • Bioøkonomistrategi, Innlandet

Regionale planer som videreføres og rulleres/revideres

 • Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag
 • Forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 – 2021 (denne er vedlegg til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag)
 • Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 - 2021 - i denne implementeres FDP Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget, Hedmark
 • Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken
 • Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 (gjelder for mindre områder i Innlandet)
 • Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Møre og Romsdal 2016-2021 (gjelder for mindre områder i Innlandet)
 • Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, Innlandet
 • Regional plan for Rondane – Sølnkletten, Innlandet - i denne implementeres FDP Søndre Hedmarksvidda, Hedmark
 • Regional plan for Dovrefjellområdet, Innlandet
 • Regional plan for Ottadalsområdet, Innlandet
 • Regional plan for Forollhogna villreinområde, Hedmark
 • Regional plan for Røros Bergstad og Circumferensen
 • Regional plan for Vestmarka, Hedmark
 • Regional plan for Hadeland, Oppland

Regionale planer som videreføres

 • Regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hedmark
 • Regional plan for kompetanse, Oppland
 • Regional plan for verdiskaping, Oppland
 • Regional plan for opplevelsesnæringer, Hedmark
 • Fylkesdelplan for Samordnet miljø-, areal og transportutvikling for Hamarregionen, Hedmark
 • Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, Hedmark

Vannforvaltning

Vannforskriften legger premissene for arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene og er Norges gjennomføring av EUS vanndirektiv.

Planene er pålagt og utarbeidet gjennom omfattende prosessarbeid mellom flere fylker. Det er Viken fylkeskommune som har ansvar for gjennomføringen av vannforskriftsarbeidet i Innlandet og Viken vannregion og de norske delene av vannregion Västerhavet. Innlandet fylkeskommune deltar inn i dette arbeidet. Vannområder med hele eller mesteparten av sitt areal i Innlandet fylke er:

 • Glomma vannområde
 • Mjøsa vannområde
 • Valdres vannområde
 • Randsfjorden vannområde
 • Grensevassdragene

Vannforvaltningsplanene har hovedfokus på vannkvalitet, og planarbeidet er underlagt formelle prosess- og kvalitetskrav med tanke på utforming. Planene vedtas av fylkestinget etter de har vært på høring, men sendes deretter over til Miljødirektoratet (MD) som i samråd med NVE og andre berørte direktorater sikrer nasjonale føringer før de oversender sin tilråding til oppdaterte planer til Klima og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet godkjenner planene i samråd med Olje- og energidepartementet.

Villrein

Villreinområdene i Innlandet har alle egne regionale planer som videreføres og rulleres/revideres i etterkant av tilstandskartleggingen som er planlagt gjennomført i regi av Miljødirektoratet i løpet av 2021. Miljøkvalitetsnormen behandles i Stortinget før sommeren 2020.

By- og tettstedsutvikling

Det tilstrebes lik praksis for de to gamle fylkene fram til nye planer om temaet er vedtatt for hele Innlandet.