Innlandsstrategien 2020-2024

1. Innlandet - eventyrlige muligheter

Innlandsstrategien skal vise retning inn i framtiden. Vårt felles prosjekt er å bygge Innlandet. Vi starter med å legge en strategi for hvor vi skal og hvordan vi kommer dit.

Fylkestinget skal minst én gang i hver periode, og senest ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi.

Planstrategien er det eneste lovpålagte dokumentet for regional planlegging etter plan- og bygningsloven (pbl §7-1).

Planstrategien skal redegjøre for regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke temaer som skal tas opp i videre regional planlegging.

Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte oppgavene skal følges opp gjennom regionale planer.

Innlandsstrategien er Innlandets svar på nasjonale forventninger om hvordan vi skal møte framtidens utfordringer og realisere våre muligheter. Her ser vi utfordringer og muligheter på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer.

Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftmål, og disse legges til grunn ved arbeidet med nye regionale planer, fylkesbudsjetter og øvrig utviklingsarbeid i fylket.

Innlandsstrategien bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag. Dette beskriver status i Innlandet, og er blitt til gjennom en bred og åpen medvirkningsprosess. Engasjementet har vært stort: 105 høringsuttalelser er mottatt, og deltakelsen har vært god på digitale seminarer hvor kommunene har deltatt. Innlandsstrategien slik den foreligger bør derfor være godt forankret i Innlandet.

Tidligere Hedmark og Oppland fylker hadde mange regionale planer og strategier, og det er ønskelig å redusere omfanget. Innlandet fylkeskommune ønsker å redusere omfanget av regionale planer og strategier. Innlandsstrategien viser hvilke nye regionale planer som skal utarbeides, hvilke som vil fortsette å gjelde og hvilke som vil utgå.

Gjennom visjonen og langsiktige utviklingsmål settes kursen for det videre arbeidet. Ambisjonen er å realisere Innlandets eventyrlige muligheter og utnytte Innlandets fortrinn. Enighet om langsiktige utviklingsmål og målrettet arbeid er viktige forutsetninger for å lykkes.

Visjon

Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Langsiktige utviklingsmål

For å realisere eventyrlige muligheter i Innlandet legges følgende til grunn:

  • Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser.
  • Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder.
  • At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet.