Innlandsstrategien 2020-2024

2. Satsingsområder

Sammen med visjonen er følgende fire satsingsområder vedtatt:

Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur

De er basert på kunnskapsgrunnlaget, og er tverrfaglige.

I de neste delkapitlene redegjøres det for utviklingstrekk, utfordringer og muligheter knyttet til de fire satsingsområdene.

2.1 Innbyggerne i Innlandet

Bærekraftmål innenfor satsingsområdet:

4 God utdanning - 3 God helse og livskvalitet - 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn - 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner - 17 Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bilde
Innlandet har 371 000 innbyggere. Selv om det har vært befolkningsvekst i Innlandet, har vi de siste ti årene hatt fødselsunderskudd. Det vil si at det fødes færre enn antallet døde.

I tillegg opplever fylket netto fraflytting. Uten innvandring forventes det samlet sett en befolkningsnedgang i Innlandet, selv om enkelte områder vil ha vekst.

Innlandet er det fylket i Norge med størst andel eldre og lavest andel yngre i befolkningen. Befolkningsframskrivinger viser at denne utviklinga vil fortsette hvis vi ikke lykkes med å ta grep for en annen retning.

Befolkningsframskrivingene legges til grunn for den regionale planleggingen.

Innlandet som bo- og arbeidsmarkedsregion trenger funksjonell og framtidsrettet infrastruktur, godt utdanningstilbud, attraktive boområder og en bred næringsstruktur. Innlandet har attraktive byer, tettsteder og bygder samt varierte naturopplevelser lett tilgjengelig. Ved å ta ressursene i bruk på en bærekraftig måte, vil dette være fortrinn for Innlandets befolkning i årene fremover, og bidra til at fylket er attraktivt for innbyggere, besøkende og næringsliv.

Kultur er identitet og røtter for innbyggerne i Innlandet. Den er kilden til å bli kjent med oss selv og hverandre, og er lim mellom mennesker. Kultur gjør livene våre rikere og gjør fylket mer attraktivt. Kunsten har sin klare egenverdi. For mange er den i tillegg en arbeidsplass og grunnlag for næringsutvikling.

Befolkningens helse og livskvalitet er viktig for bærekraften i et samfunn. Det er forskjeller i helse og livskvalitet i fylket. Forskjellene følger ofte inntekts- og utdanningsnivået i befolkningen.

Levende byer, tettsteder og bygder der innbyggerne trives og har tilhørighet har betydning for helse og livskvalitet. Service-, velferds- og fritidstilbud i nærmiljøet betyr mye for den enkeltes livskvalitet. Utfordringene framover er å utjevne forskjellene og bidra til at innbyggerne trives og har det godt i alle deler av fylket.

Befolkningens utdanning og kompetanse har betydning for deltakelse i arbeidslivet, og for utvikling og innovasjon i næringslivet. Et variert og inkluderende arbeidsliv er viktig for å ta i bruk innbyggernes kompetanse og erfaring. Andelen av den yrkesaktive delen av befolkningen med universitets- og høyskoleutdannelse er lav i Innlandet sammenlignet med landsgjennomsnittet.  Godt tilrettelagte utdanningsløp for voksne i hele Innlandet blir viktig.

Samtidig er det nødvendig for næringslivet å utvikle seg og etterspørre medarbeidere med ny kompetanse, som kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping.

Innlandet har nærmere 100 000 fritidsboliger. Sammen med annen overnattingskapasitet betyr det at det i perioder kan være dobbelt så mange mennesker i fylket som det er innbyggere.

Deltidsinnbyggerne er viktige for Innlandet, og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser. Det er viktig at deltidsinnbyggerne trives og tilbringer tid i fylket. I den grad noen av deltidsinnbyggerne skulle velge fast bosted i Innlandet, gjerne kombinert med en sekundærbolig i hovedstadsområdet, vil det kunne bidra positivt til demografien og Innlandets ressursbase.

Det er viktig at vi i fellesskap tilrettelegger for at de flotte naturkvalitetene i størst mulig grad beholder sin egenverdi og opplevelsesverdi og også i framtiden oppleves som attraktive for alle som tilbringer tid i fylket.

Artsmangfoldet og naturopplevelsene i Innlandet er viktig både for heltids- og deltidsinnbyggeren. På grunn av et gunstig klima og variert geologi med kalkrike bergarter, har Innlandet et stort artsmangfold. I flere områder finnes dyre- og plantearter som det er viktig å forvalte for framtiden.

Villreinen er et eksempel på dette. Nesten hele den europeiske bestanden av villrein lever i Norge, og flere nasjonale villreinområder ligger helt eller delvis i Innlandet. Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Knutshø og Forollhogna er alle sentrale leveområder for villrein.

2.2 Innovasjon i Innlandet

Bærekraftmål innenfor satsingsområdet:

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst - 9 Industri, innovasjon  og infrastruktur - 12 Ansvarlig forbruk og produksjon - 13 Stoppe klimaendringene - 17 Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bilde

Arbeidsplasser er en viktig forutsetning for å beholde og rekruttere innbyggere. Vi skal derfor vise både vilje og evne til å føre en aktiv næringspolitikk i hele Innlandet. Utvikling og nyskaping er avgjørende for framtidige arbeidsplasser og velferd. Våre forpliktelser knyttet til en bærekraftig utvikling krever nytenking både når det gjelder produkt- og tjenesteutvikling.

Innovasjon skapes gjennom samhandling i eksisterende og nye nettverk, i Innlandet og med naboregioner i Norge og Sverige. Smart spesialisering[1] som arbeidsform gjør at en kan jobbe på nye, effektive og framtidsrettede måter. Dette bør være et satsingsområde for Innlandet.

Innovasjon i offentlig sektor er et satsingsområde for å gi best mulig tjenester og service til innbyggere og næringsliv.

Næringslivet i innlandet har miljøer innenfor teknologi og industri som er attraktive, og bidrar til tilflytting. Det er viktig å bygge videre på disse, men også å satse på nyetableringer. Innlandet bør utvikle en bredere næringsstruktur, som gir attraktive arbeidsplasser og mindre sårbarhet samlet sett. Innlandsungdom som utdanner seg i andre deler av landet, flytter ikke tilbake dersom det ikke finnes relevante arbeidsplasser.

Det er viktig for verdiskapingen og arbeidsplasser i Innlandet å videreutvikle industrien som finnes her i dag. Norske eksportbedrifter er kunnskapsintensive og har høy verdiskaping per ansatt. Eksportbedriftene i Innlandet sysselsetter om lag 19 000 arbeidstakere og eksporterer for vel 27 milliarder kroner i året. Over 70 prosent av eksporten går til andre EØS-land. Eksporten fra Innlandet har økt betydelig de siste årene, men er fortsatt lav sammenlignet med resten av landet.

En global og sterkt voksende spill- og filmindustri tar den nyeste digitale kunnskapen og teknologien i bruk. Innlandet har nasjonalt ledende kompetansemiljøer innen AR/VR-teknologi, spillutvikling og informasjonssikkerhet. Dette er viktige miljøer i arbeidet med å utvikle nye industrinæringer i Innlandet. 

Universiteter og høgskoler er viktige arenaer for kunnskap, forskning og innovasjon. Disse institusjonene bidrar til kunnskapsbygging og næringsutvikling i hele Innlandet. Innlandet har allerede ett universitet, og det er viktig for fylket at også Høgskolen i Innlandet (HINN) blir kvalifisert som universitet.

Innlandet er et viktig forsvarsfylke. Hæren, Heimevernet og Cyberforsvaret sin virksomhet i fylket må utvikles videre for å sikre framtidig nasjonal sikkerhet og for at vi skal kunne bidra i internasjonale militære oppdrag. Forsvarets kompetansemiljøer er av stor betydning, både når det gjelder innovasjon og arbeidsplassutvikling. Det finnes flere kompetanse- og teknologimiljøer i Innlandet, som er ledende både nasjonalt og internasjonalt og som er viktige motorer for utvikling.

Det grønne skiftet gir muligheter for Innlandet, og vil kunne bidra til nye arbeidsplasser. Jord- og skogbruket gir grunnlag for innovasjon og verdiskapning gjennom en videreutvikling og styrking av bioteknologimiljøene. Norge og Innlandet trenger en ny, grønn produksjonsindustri, både for å sikre lokal foredling av ressurser og for å redusere klimagassutslipp. Det må legges til rette for utvikling og innovasjon knyttet til nye produkter, produksjonsprosesser og logistikk.

Koronapandemien har vist viktigheten av styrket selvforsyning. Dette gir Innlandet store muligheter. Innovasjon basert på Innlandets råvarer og kompetanse kan bidra til å utvikle nye produkter og løsninger. Utviklingen av byer og tettsteder skaper press på jordbruksarealer. Det er nødvendig å utarbeide en helhetlig arealpolitikk for å hindre nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og sikre naturmangfoldet. Sikring av bærekraftige beiteressurser, dyrket og dyrkbar mark er viktig i framtida.

I hele Innlandet er det vekst innenfor kultur og kreative næringer. Kunstnere, kulturaktører og frivillig sektor har stor betydning for innovasjon i kultur- og reiselivsnæringen.

Innlandet er landets største reiselivs- og hyttefylket. Innlandet ønsker å oppnå større verdiskapning og attraktive lokalsamfunn innenfor denne næringen. Opplevelsesutvikling og verdiskapning må skje lokalt og i en helhetlig og samfunnsmessig sammenheng. Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft må ligge til grunn.

For å kunne håndtere store variasjoner i antall mennesker som oppholder seg i fylket, er det nødvendig med helhetlig planlegging, god infrastruktur og tilgang til helse og velferdstjenester.


[1]For å lykkes i den globale konkurransen må både land og regioner bruke de fortrinnene de har. Smart spesialisering handler derfor om å bygge videre på den kompetansen, det næringslivet og de ressursene som allerede er til stede i regionen, for å utvikle nye nisjer og næringsområder.

2.3 Inkludering i Innlandet

Bærekraftmål innenfor satsingsområdet:

1 Utrydde fattigdom - 4 God utdanning - 5 Likestilling mellom kjønnene - 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst - 10 Mindre ulikhet - Klikk for stort bilde

Et velutviklet og inkluderende arbeidsliv med plass til alle er nøkkelen til inkludering. Med dette vil det også følge en sosial og økonomisk trygghet. Et av hovedprinsippene i bærekraftmålene er at ingen skal utelates. Utenforskap bidrar til å redusere livskvalitet og muligheter, både når det gjelder sosial, økonomisk og politisk deltakelse. Et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv vil hindre utenforskap, skape tilhørighet og trivsel og utjevne forskjeller. Det handler om å skape et framtidig arbeidsliv som har kultur for mangfold. Nytenkning og innovasjon kommer i arbeidsmiljøer hvor vi er forskjellige.

Barn og unge er Innlandets framtid, og deres oppvekst må sikres, slik at de opplever omsorg, inkludering og utvikling. Barn og unge er blant annet opptatt av fysisk og psykisk helse, flere alternative utdanningsløp i videregående skole og attraktive og tilrettelagte studentmiljøer. Gode kollektivtilbud er også viktig for unges livskvalitet, fordi det gjør det enklere å være med på fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og å benytte kulturtilbudet.  

Om lag 1/3 av innbyggerne i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Utdannings- og aktivitetstilbud og tilgang til gode møtesteder er forutsetninger for inkludering. Gode og tilpassede utdanningsløp for voksne er et viktig satsingsområde. Deltakelse i ulike kultur- og aktivitetstilbud er også viktige faktorer for trivsel og livskvalitet.

Innlandet har et mangfoldig og rikt kunst- og kulturliv som det er viktig å støtte opp om og videreutvikle. Kultur er viktig for inkludering, og det må være rom for mangfold med tilbud for alle grupper.

Innsatsen fra frivilligheten har stor betydning for inkludering. Innlandet har et stort mangfold i frivillig sektor. Her er det mulig å legge ned en innsats og bidra til at flere opplever tilhørighet og får et sosialt nettverk.  Det må tilrettelegges for et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner, slik at flere opplever økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet. Demografiske endringer vil innebære at vi får en større andel pensjonister. Mange av dem vil ha god helse og vil kunne bidra blant annet i frivillig sektor. De er en viktig ressurs som kan stimulere til deltakelse, inkludering og økt livskvalitet for andre som trenger det.

Kulturminner, kulturmiljøer og museer er viktige deler av samfunnets kollektive hukommelse. Gjennom kulturarven får vi kunnskap, fortellinger og opplevelser. Kulturarven ivaretas best gjennom riktig bruk og aktiv forvaltning. Derfor skal samfunnet som helhet ha ansvar for å ta vare på den felles kulturarven, både den materielle og immaterielle.

De fleste innbyggerne i Innlandet trives godt. Dette er et godt utgangspunkt for å bygge det inkluderende Innlandet. Det er viktig å redusere ulikheter som er knyttet til grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi. I tillegg har miljøfaktorer, næringsstruktur, levevaner og helsetjenester stor påvirkning på befolkningens helse og på inkludering. Det flerkulturelle perspektivet blir viktig å ivareta, slik at minoritetsgrupper ikke faller utenfor arbeid- og samfunnsliv.

2.4 Infrastruktur i Innlandet

Bærekraftmål innenfor satsingsområdet:

6 Rent vann og gode sanitærforhold - 7 Ren energi til alle - 9 Industri, innovasjon og infrastruktur - 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn - 13 Stoppe klimaendringene - Klikk for stort bilde

Innlandet er stort, og befolkningen bor spredt. Dette skaper utfordringer når det gjelder infrastrukturen i fylket. God infrastruktur er en forutsetning for bosetting og arbeidsliv i hele Innlandet, og det er derfor viktig å sikre god framkommelighet både på vei og bane.

Innlandet er en transittregion hvor transport nord-sør og øst-vest utgjør en stor andel. Innlandets ansvar for nasjonal, regional og grensekryssende infrastruktur skal støtte økonomisk utvikling og livskvalitet, også i tilgrensede fylker og län.

Innlandet fylkeskommune er Norges største eier av fylkesveger med nesten 7 000 kilometer veg. Det er et betydelig vedlikeholds- og investeringsbehov på fylkesvegnettet.  I tillegg er vegtrafikk Innlandets største kilde til klimagassutslipp, og det er viktig å satse videre på å redusere dette. Klimaendringer skaper utfordringer for infrastrukturen i fylket, der blant annet flom og skred påvirker drift, vedlikehold og beredskap. Dette må det tas hensyn til når en planlegger infrastruktur.

Befolkningen i Innlandet har mindre tilgang til, og bruker vesentlig mindre kollektivtransport enn landsgjennomsnittet. Det er behov for større satsing på kollektive tilbud som binder Innlandet sammen. Det er naturlig at Innlandet får en tydelig og sterk knutepunktstruktur for kollektivtransport.

I Innlandet er det en klar ambisjon om å ha høy trafikksikkerhet. Målet er at ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken.

Reiselivssatsingen i Innlandet gir et stort antall tilreisende, særlig i høytider og ferier. Dette gir sammen med befolkningsnedgang utfordringer når det gjelder finansiering av infrastruktur og kollektivtilbud over store avstander.

Den digitale infrastrukturen er en forutsetning for å sikre vekst, utvikling og god samfunnssikkerhet i hele Innlandet. Bredbånd-/fiberutbygging må organiseres på en funksjonell og effektiv måte for å sikre god digital infrastruktur til alle innbyggere og deltidsinnbyggerne. Den digitale infrastrukturen er en forutsetning for innovasjon, næringsliv og kompetansemiljøene. Desentralisert undervisning og utdanning kan videreutvikles dersom bredbåndskapasiteten er god nok. Innlandet må jobbe for en større nasjonal satsing på utbygging av fiber/bredbånd.

Klimagassutslippene gikk ned med 1,8 prosent i Innlandet fra 2009 til 2018. Dette tallet inkluderer ikke utslippene fra varer og tjenester som vi kjøper fra andre land og regioner. Skal vi klare å unngå alvorlige klimaendringer, må vi arbeide for å kutte utslipp fra fossile kilder og kraftig redusere prosessutslipp fra transport, landbruk og industri. Veitrafikk og landbruk er de to største utslippskildene.