Innlandsstrategien 2020-2024

4. Samarbeid, partnerskap og nettverk

Samhandling, partnerskap og arbeid i nettverk på ulike arenaer er viktig i alt strategisk arbeid.

I den videre oppfølgingen med regionale planer er det viktig at alle samfunnsaktørene involveres. Samarbeidet mellom myndigheter, næringsliv, frivilligheten og innbyggere på tvers av fagområder er grunnleggende for å få gode, tverrfaglige og bærekraftige løsninger.

Innlandet fylkeskommune har, med sine 46 kommuner, etablert interkommunale oppgavefellesskap (regionråd).  Det er utarbeidet gjensidige forpliktende partnerskapsavtaler. Det enkelte regionråd utarbeider sin egen strategi, som skal bidra til å følge opp Innlandsstrategien.

Den regionale samhandlingen i Innlandet foregår også på flere arenaer, blant annet Planstrategiforum, Regionalt planforum, Agenda Innlandet og møter/partnerskap med kommuner og næringsliv. Planstrategiforum hvor KS, Fylkesmannen, NHO, LO og NAV møter regionalpolitisk ledelse har vært en nyttig og konstruktiv arena gjennom hele arbeidsprosessen med Innlandsstrategien. Det er derfor naturlig at dette regionale partnerskapet følger opp arbeidet med de regionale planene i oppfølgingen av Innlandsstrategien.

Samhandling skjer også mellom regioner (fylker), nasjonalt og internasjonalt. Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samarbeidet skal bidra til en balansert utvikling i landsdelen, som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa.  Innlandet fylkeskommune er også medlem av KS, Samarbeidsalliansen Osloregionen, Osloregionens Europakontor og flere andre nettverk.

Tidligere Oppland og Hedmark fylkeskommuner har også gjennom mange år jobbet aktivt på internasjonale arenaer.  Hedmark har i tillegg hatt et omfattende grenseregionalt samarbeid med Sverige.

Europeisk politikk påvirker norske fylker og kommuner i stor grad. Innlandet fylkeskommune er i dag medlem av flere europeiske organisasjoner. Dette gir rom for medvirkning, innsikt i politiske, juridiske, sosiale og økonomiske prosesser og inngang til viktige nettverk og allianser. Slike medlemskap gir også grunnlag for deltakelse i prosjekter og programmer som kan gi Innlandet tilgang på kompetanse, erfaring og ressurser og bidra til å løse prioriterte oppgaver.