Om fylkesbiblioteket

Innlandet fylkesbibliotek er et kompetansesenter for alle folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skoler i Innlandet.

 

Kulturstrategi for Innlandet

Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022–2026 er et overordnet politisk styringsdokument. Strategien gir fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet tydelig retning med klare prioriteringer.

Formålet med strategien er å legge grunnlaget for en langsiktig og offensiv kulturpolitikk med forutsigbare rammer for fylkeskommunens kulturarbeid. 

Strategien omfatter alle av Kulturavdelingens ansvarsområder innenfor kulturfeltet. Visjonen for kultur i Innlandet er:
Innlandet – best på kultur.

Les Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022–2026 (PDF, 21 MB)

Fylkesbibliotekets delmål i kulturstrategien
Delmål 1:

Biblioteket er lokalsamfunnets sentrale arena for demokrati og dannelse.

Strategier:

  • Ta en aktiv rolle i å utvikle bibliotekene som relevante møteplasser i lokalsamfunnet.
  • Legge til rette for innbyggernes formelle og ikke-formelle læring ved å styrke bibliotekenes rolle som kunnskapsforvalter og læringsarena i samarbeid med aktører for livslang læring.
  • Styrke samarbeid og sosiale nettverk i lokalsamfunnet for inkludering og bedre folkehelse.
  • Utvikle bibliotekene som arena for samskaping

Delmål 2:

Litteraturfylket Innlandet har nyskapende formidlingsarenaer som fremmer leselyst og leseglede.

Strategier:

  • Prioritere samarbeidsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, som støtter og videreutvikler Litteraturfylket Innlandet.
  • Bidra med tiltak i bibliotekene som fremmer lesing og digital kompetanse, og ta ansvar for utvikling og formidling av digitalt innhold i bibliotekene. 
  • Styrke Bokbussens tilbud slik at det når ut til flere barn i Innlandet.

Delmål 3:

Bibliotekene har høy kompetanse gjennom økt samarbeid og utvikling.

Strategier:

  • Prioritere utadrettet, tverrfaglig virksomhet i samarbeid med eksterne aktører som bygger opp under regional bibliotekutvikling på ulike kompetanseområder. Sørge for en relevant kompetanseutviklingsplan i samsvar med bibliotekenes behov. 
  • Initiere fysiske og digitale møteplasser for samarbeid, utvikling og kompetanseheving